Bezpečnost potravin

EFSA vyzývá odborníky, aby se stali členy vědeckých panelů

Vydáno: 9. 6. 2014
Autor: KM EFSA

Tisková zpráva EFSA

Úřad EFSA vyzývá odborníky, aby napomohli evropskému systému bezpečnosti potravin tím, že se stanou členy jeho týmů odborníků na posuzování rizik. Přijímají se přihlášky od zavedených odborníků se zkušenostmi v těchto oblastech: zdraví rostlin, geneticky modifikované organismy, krmiva, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, ochrana rostlin, kontaminující látky v potravinovém řetězci, biologická nebezpečí a výživa. Kromě osmi vědeckých panelů, které pokrývají tyto oblasti, úřad EFSA rovněž obnovuje členskou základnu ve svém vědeckém výboru, který je odpovědný za zastřešující témata, jako jsou harmonizace přístupů k posuzování rizik a nové metodiky.

EFSA se opírá o zkušenosti a úsudek stovek vědců, kteří politickým činitelům EU poskytují potřebné poradenství k ochraně spotřebitelů, zvířat a rostlin. Vědecký výbor a vědecké panely úřadu se vždy skládají až z 21 vědců z celé Evropy a pokrývají široké spektrum disciplín. Tito odborníci – z univerzit, výzkumných institucí a vnitrostátních úřadů pro bezpečnost potravin – přinášejí do úřadu EFSA množství vědeckých znalostí, kritického myšlení a praktických zkušeností s rozhodováním, čímž zajišťují vysokou odbornou úroveň poradenství, které úřad poskytuje.
Toto poradenství se poskytuje ve formě vědeckých stanovisek, která se zveřejňují ve Věstníku EFSA, což je volně přístupný on-line časopis. Věstník EFSA byl přijat k indexaci předními bibliografickými databázemi, jako jsou CABI, SciFinder a ISI Web of Science.
Tuto náročnou práci vykonávají odborníci úřadu EFSA dobrovolně a často musejí poskytovat složité vědecké poradenství v krátké lhůtě. Občas se dokonce mohou ocitnout ve středu veřejné pozornosti z důvodu zvláštní povahy nebo citlivosti otázky, o jejíž posouzení byli požádáni.

Profesor Anthony Hardy, předseda vědeckého výboru, uvedl:
„Pracovat pro EFSA je náročné a má to být náročné, ale odměna stojí za tu námahu a já bych to každému doporučil.“
„Pro mě je EFSA základním kamenem posuzování rizik v Evropě, co se bezpečnosti potravin týče, a jeho klíčové hodnoty spočívající ve vysoké vědecké úrovni a transparentnosti jsou i mými klíčovými hodnotami. Jsem velice hrdý na to, že jsem součástí systému, který pomáhá zvyšovat bezpečnost potravin pro Evropany.“

Profesor Joe Perry, předseda Vědeckého panelu pro geneticky modifikované organismy, dodal:
„Činnost, kterou úřad EFSA vyvíjí, je skutečně potřebná. Posuzování rizik je důležité nejen z vědeckého hlediska, ale i pro společnost. To je jeden z důvodů, proč jsem se do této činnosti zapojil. Vědci jsou rovněž spotřebiteli – každý člověk konzumuje potraviny – a mnozí jsou i rodiči, takže toto je příležitost, jak společnosti něco vrátit, prožít zajímavé chvíle při setkání s odborníky z různých zemí a snažit se o co nejlepší výkon v náročných oblastech.“

Uchazeči by měli být schopni prokázat zkušenosti s vědeckým posuzováním rizik a mít prokázané odborné znalosti v jedné nebo více oblastech působnosti úřadu EFSA. Vybraným uchazečům bude nabídnut tříletý mandát počínaje červencem 2015. Odborníci, kteří mají o členství zájem, se vybízejí, aby podali přihlášku on-line. Podrobnosti jsou k dispozici na níže uvedené internetové adrese nebo na domovské stránce internetových stránek úřadu EFSA. Tato výzva byla rovněž zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Výzva k vyjádření zájmu

Poznámky pro redaktory:
Úřad EFSA byl zřízen v lednu 2002, po sérii krizí v potravinářství na konci 90. let 20. století, jako nezávislý zdroj vědeckého poradenství a komunikace v oblasti rizik spojených s potravinovým řetězcem. V evropském systému bezpečnosti potravin se posuzování rizik provádí nezávisle na řízení rizik. Jakožto posuzovatel rizik úřad EFSA poskytuje vědecká stanoviska a poradenství Evropské komisi, Evropskému parlamentu a členským státům EU.
Odborníci jsou jmenováni členy vědeckého výboru a vědeckých panelů úřadu EFSA na tříleté období. Mandát stávajících členů vědeckého výboru a osmi z deseti vědeckých panelů* končí v polovině roku 2015. Odborníci, kteří nebudou jmenováni, mohou být umístěni na rezervní seznam pro případ, že by se uvolnilo místo v komisích.
Výběr odborníků probíhá otevřeným a transparentním způsobem.
Za svou činnost odborníci nedostávají plat, jelikož nejsou zaměstnanci úřadu EFSA, ale úřad jim hradí náklady na dopravu, ubytování a diety. Rovněž dostávají denní náhradu za každý den jednání, jehož se účastní.

* Členství ve Vědeckém panelu pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS) a ve Vědeckém panelu pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a látky určené k aromatizaci (CEF) bylo obnoveno loni.

V případě dotazů zástupců sdělovacích prostředků se obraťte na:
kancelář pro vztahy s médii úřadu EFSA

Tel. +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

Zdroj: EFSA: Scientific Committee and Panel renewals