Bezpečnost potravin

EFSA schválil geneticky modifikovanou kukuřici pro trh v EU

Vydáno: 10. 1. 2004
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) schválil import a zpracování GM kukuřice NK 603 tolerantní k herbicidům pro potravinářské a krmivářské účely. Vědecký panel expertů se nevyjadřoval k produkci GM kukuřice a k jejímu dopadu na životní prostředí.

Vědecký panel EFSA pro geneticky modifikované organismy vydal v prosinci 2003 dva posudky týkající se geneticky modifikované kukuřice NK 603. Panel došel k závěru, že GM kukuřice MK 603 tolerantní k herbicidům je stejně bezpečná jako konvenční kukuřice, a proto není pravděpodobné, že její uvedení na trh (import pro zpracování a využití jako potravina nebo krmivo) bude mít negativní vliv na zdraví člověka nebo zvířat a v tomto kontextu na životní prostředí.
Dr. Harry Kniper, předseda vědeckého panelu pro GMO uvedl, že tyto posudky jsou první ze série hodnocení rizika různých odrůd GM rostlin. Vědecký panel pro GMO byl požádán, aby zhodnotil bezpečnost GM kukuřice NK 603 na základě dostupných informací. Vyčerpávající zhodnocení dopadu na životní prostředí nebylo prováděno, protože žádost pro GM kukuřici NK 603 se týkala pouze importu a zpracování, ale ne pěstování této kukuřice. Proces zhodnocení rizika zahrnoval vyšetřování:
– DNA integrované do NK 603,
– povahu a bezpečnost příslušných proteinů produkovaných transgenním zásahem a
– pravděpodobnosti, že genetickou modifikací může být ovlivněna bezpečnost, alergenita a nutriční hodnota NK 603 ve srovnání s konvenční kukuřicí.
Při vzetí do úvahy všech informací došel panel expertů k závěru, že kukuřice NK 603 je stejně bezpečná jako konvenční kukuřice (pro import ke zpracování a využití jako potravina nebo krmivo).
Po vydání stanoviska EFSA bude následovat vypracování návrhu Komise týkajícího se možného schválení kukuřice NK 603 pro konzultaci členských států v legislativním výboru.

Na internetové adrese EFSA jsou k dispozici informace vědeckého panelu EFSA pro geneticky modifikované organismy. Je uvedeno složení tohoto panelu, zápisy z jednotlivých schůzek a vydaná stanoviska. Dosud panel pro GMO uveřejnil 4 stanoviska, a to:
* 4. 7. 2003: ke sdělení Rakouska týkajícímu se národní legislativy regulující GMO podle článku 95(5) Dohody.
* 25. 11. 2003: k bezpečnosti potravin a potravinářských přísad získaných z GM kukuřice NK 603 tolerantní k herbicidům, pro kterou podala žádost o umístění na trhu firma Monsanto1 podle článku 4 nařízení (ES) č. 258/97 o potravinách nového typu.
* 25. 11. 2003: k umístění GM kukuřice NK 603 tolerantní k herbicidům na trh, pro její import a zpracování, podle části C směrnice 2001/18/EC.
* 11. 12. 2003: k žádosti Komise související s částí B přílohy II k nařízení Rady č. 90/219/EEC, novelizovanému směrnicí 98/81/EC o regulovaném použití GMO.

Více informací je k dispozici na internetových stránkách Potravinářské komory ČR (registrovaný přístup).