Bezpečnost potravin

EFSA opětovně posuzoval bezpečnost aspartamu

Vydáno: 23. 4. 2009
Autor:

EFSA se vyjádřil ke druhé studii ERF zaměřené na karcinogenní účinky aspartamu. Stanovisko EFSA k aspartamu se nemění.

Evropská komise požádala panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–ANS), aby vypracoval vědecké stanovisko k výsledkům dlouhodobé studie karcinogenity s prenatální expozicí umělému sladidlu aspartam. Uvedená studie, kterou provedl The Cesare Maltoni Cancer Research Center ERF (European Ramazzini Foundation) byla publikována v červnu 2007. Autoři uvádějí, že výsledky jejich studie nejenom potvrzují, nýbrž ještě podtrhují jejich první experimentální důkaz (publikovaný v roce 2005 a 2006) o potenciální karcinogenitě aspartamu v dávkách blízkých akceptovatelnému dennímu příjmu (ADI) pro člověka. Na základě výsledků této studie autoři dále určili, že se karcinogenní účinky aspartamu zvyšují, pokud k expozici dochází již u plodu (během fetálního života).
 
Aspartam byl povolen používat do potravin a jako stolní sladidlo v řadě členských států během 80.let minulého století. Na základě posouzení bezpečnosti Vědeckým výborem pro potraviny (SCF; předchůdce EFSA) v roce 1984 a 1988 byla legislativa týkající se použití aspartamu do potravin harmonizována na úrovni EU. Další posuzování aspartamu prováděl SCF v roce 1997 a 2002. V roce 2006 posuzoval EFSA–AFC dlouhodobou studii karcinogenity aspartamu provedenou ERF a publikovanou v roce 2005 a 2006. Na základě všech dostupných informací panel AFC došel k závěru, že neexistuje žádný důvod pro revizi již stanovené hodnoty ADI pro aspartam ve výši 40 mg/kg tělesné hmotnosti (EFSA, 2006).
 
Ve druhé studii ERF provedené na krysách a publikované v roce 2007 byly použity k posouzení dávky 20 a 100 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Posuzování panelu AFC se zaměřovalo na stanovení relevance uváděných nálezů pro lidské zdraví.
 
Na základě všech důkazů, které byly v daném okamžiku k dispozici, včetně poslední publikované studie ERF, došel panel AFC k závěru, že neexistuje žádná známka jakéhokoliv genotoxického nebo karcinogenního potenciálu aspartamu, a že neexistuje proto žádný důvod revidovat dříve stanovený ADI pro aspartam ve výši 40 mg/kg tělesné hmotnosti. Stanovisko EFSA–ANS je v příloze.
 
Příloha: Updated opinion on a request from the European Commission related to the 2nd ERF carcinogenicity study on aspartame, taking into consideration study data submitted by the Ramazzini Foundation in February 2009 (pdf, 145 kB, 18 stran)
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.: Původní panel AFC se od 10.7.2008 rozdělil na dva vědecké panely: ANS a CEF, viz Nové vědecké panely EFSA zahajují činnost.
 
Další informace k problematice aspartamu: