Bezpečnost potravin

Dlouhodobé skladování sladovnického ječmene a jeho vliv na kvalitu

Vydáno: 19. 12. 2001
Autor:

sladovnický ječmen; skladování; energie klíčení; index klíčení; obsah bílkovin

Víceleté uskladnění kvalitních partií sladovnického ječmene k postupné spotřebě je jednou z možností zajištění vyrovnané kvality zrna ke sladování. Pomocí  parametrů klíčení byly v pravidelných časových intervalech po dobu 2 let sledovány změny u vzorků dlouhodobě skladovaného sladovnického ječmene odrůd Akcent, Kompakt, Krona, Olbram a Rubín. Na počátku skladovacího období byl sladovnický ječmen ošetřen provětráním řízenou ventilací.
Potřebné množství vzorků uvedených odrůd o hmotnosti 1,5 kg bylo uloženo do vaků z prodyšné plastové netkané textilie a vloženo do vrstvy obilí v obilním sile. Všechny vzorky uvedených odrůd byly skladovány za stejných podmínek. K laboratorním rozborům byly odebírány v pravidelných intervalech po dobu dvou let.
Skladovací komora obilního sila, kde byly vzorky uloženy, měla celkovou skladovací kapacitu 1 000 tun. U skladovací komory, v níž byly vzorky uloženy bylo v první fázi skladování (po dobu prvních tří měsíců) použito systému aktivní ventilace, v další fázi skladování, tedy až do ukončení sledování,  nebylo zrno aktivně ventilováno. Po celou dobu sledování byla relativní vlhkost zrna v rozmezí 13,5 až 15 %.
U pravidelně odebíraných vzorků byly laboratorně ve Sladařském ústavu v Brně stanovovány následující parametry zrna sladovnického ječmene: obsah bílkovin v zrnu, energie klíčení  a index klíčení.
Na základě provedených sledování a zjištěných výsledků lze konstatovat, že při dodržení vhodných parametrů skladování při dlouhodobém uskladnění sladovnického ječmene je možné udržet kvalitu zrna sladovnického ječmene na odpovídající úrovni pro následné použití při výrobě sladu. U sledovaných technologických parametrů, charakteristických pro sladovnický ječmen, došlo pouze k minimálním změnám kvality, v některých případech došlo dokonce ke zvýšení hodnot sledovaných kvalitativních technologických znaků  v průběhu dvouletého skladování. Významným ukazatelem sladovnického ječmene je energie klíčení, která dosahovala na počátku a na konci skladování u odrůdy Akcent hodnot 99,2 % a 94,0 %, u odrůdy Krona 97,2 % a 94,3 %, u odrůdy Olbram 97,7 % a 94,3 %, u odrůdy Kompakt 98,2 % a 99,8 %.
V uvedených případech je možné s jistou mírou pravděpodobnosti předpokládat vývoj u sledovaných znaků, tj. u energie a indexu klíčení. Ze zjištěných výsledků dále vyplývá, že rozdíly v kvalitě zrna v průběhu skladování jsou dány především odrůdou, což dokumentují výsledky testování shody regresního vyrovnání.
Ze zjištěných výsledků dále vyplývá, že při skladování zrna je nejdůležitější první období uskladnění, kdy dochází k tzv. stabilizaci zrna. V tomto období je vhodné využít aktivní ventilace zrna v obilních skladech. Po této stabilizační fázi již není nutné aktivní ventilaci používat za předpokladu dostatečné teplotně vlhkostní stabilizace zrna.
Řešeno s finanční podporou MZe ČR v rámci projektu NAZV EP 0960006067 Výzkum a hodnocení kvality potravinářských obilovin na ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

MAREČEK, J., SYCHRA, L., PSOTA, V. Long-term storage of malting barley and its effect on grain quality. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. (Brno), 2000, XLVIII (5). s.61-67