Bezpečnost potravin

D-limonen z citrusů s antikancerogenním účinkem

Vydáno: 20. 9. 2003
Autor:

Význam monoterpenu D-limonenu a jeho metabolitů z hlediska preventivního a terapeutického potenciálu je zřejmý. Pro všechny účinné metabolity již existují metody syntézy.

Monoterpen D-limonen je hlavní součástí éterických olejů slupky citrusových plodů. Pokud je chráněn před světlem, je odolný vůči oxidaci do 50 °C. V organismu je plně absorbován a metabolizován. V moči je vylučován jako limonen-8,9-diol, isomery kyseliny perillové, kyselina dihydroperillové, limonen-6-ol, (karveol), perillalkohol ve vazbě na glycin a glukuronyl.
V krevní plasmě zůstávají po 4 h po příjmu již jen stopy limonenu. Největší zásoby se ukládají v tukové a prsní tkáni a v játrech. Množství limonenu nalezeného v nádoru prsu šestkrát překračovala množství v plasmě.
V pokusu na myších se podařilo zbrzdit růst nádorů indukovaný přídavkem kancerogenních látek. Současně docházelo k brzdění izoprenylace bílkovin o velikosti 21-26kDa, které podporují buněčný růst. Zvýšené aktivity byly pozorovány u enzymů jater metabolizujících kancerogeny, a sice u glutathion-S- a uridin-S-difosfoglukuronosyl-transferázy.
Ze studií in vitro s lidskými rakovinnými buňkami vyplývá, že samotný limonen brzdí isoprenylaci bílkovin 21-26 kDa, avšak velmi aktivní byly jeho metabolity perillalkohol a limonen-1,2-diol.
V předklinických studiích s pacienty s rakovinou v pokročilém stádiu aplikovány zatím maximální tolerovatelné denní orální dávky 13,8 g po dobu několika  měsíců. V některých případech bylo pozorováno zbrzdění růstu tumorů.
Závěr
Význam D-limonenu a jeho metabolitů z hlediska preventivního a terapeutického potenciálu je zřejmý. Pro všechny metabolity již existují metody syntézy.
Je třeba důkladněji prozkoumat rozmístění těchto látek v orgánech a tumorech organismu při dlouhodobém podávání vysokých dávek. S tím souvisí stanovení přijatelné toxicity pro pacienty s rakovinou. Podle dosavadních zkušeností není pozorovatelná toxicita v případě jednotlivé dávky 285 mg/kg tělesné hmotnosti (použito k rozpuštění žlučových kamenů). U zdravých dobrovolníků nebyla zjištěna toxicita při aplikaci dávky 100 mg/kg. U pacientů s rakovinou je denní tolerovatelná dávka 13,8 g v 21-denních cyklech (max. 15 cyklů).
Aby mohly být zpracovány epidemiologické studie, musí být z hlediska obsahu limonenu vyhodnoceno složení příslušných potravin. Každopádně by bylo účelné uvádět obsah limonenu jako jakostní znak citrusových šťáv a nápojů. Jako vedlejší produkt zpracování citrusů přichází v úvahu ročně 36 tis. t limonenu, který by mohl být využit k obohacování.
Dříve publikovaná informace
Ernährungs-Umschau, 50, 2003, č. 7, s. 264-266