Bezpečnost potravin

Codex Alimentarius: 40. zasedání Výboru pro potravinářská aditiva

Vydáno: 9. 4. 2008
Autor:

Seznam potravinářských aditiv pro prioritní nové posuzování bezpečnosti. Připomínky Evropského společenství k metodě posuzování.

Ve dnech 21.–25. dubna 2008 se koná v Číně (Beijing) 40. zasedání Kodexového výboru pro potravinářská aditiva. Na programu zasedání je pod bodem 10 seznam potravinářských aditiv, jejichž nezávadnost by měl Společný výbor expertů FAO/WHO (JECFA) přednostně posuzovat.
Ve standardním procesu posuzování nezávadnosti potravinářských aditiv používá JECFA k odhadu dietetické expozice z aditiv metodu, která bere do úvahy maximální denní příjem potravinářských aditiv zjištěný z průzkumu spotřeby potravin (Maximized Survey-Derived Intake, MSDI). MSDI poskytuje odhad průměrné expozice spotřebitelů určité aromatické látce. Evropské společenství a jeho členské státy upřednostňují použití SPET postupu. Jde o novou metodu odhadu dietetické expozice, která je založena na denním příjmu sledované látky z jednotlivé porce potraviny (Single-Portion Exposure Technique). Metoda SPET byla použita k odhadu příjmu 57 aromatických látek ze stravy. Porovnáním obou metod se došlo k závěru, že odhadovaná dietetická expozice stanovená SPET je až o několik řádů vyšší než expozice vypočtená metodou MSDI a to v každém ze tří geografických regionů (Evropa, Japonsko a USA), které měly k dispozici údaje pro provedení srovnání. Kodexový výbor pro potravinářská aditiva však konstatuje, že odhady dietetické expozice zjištěné metodou MSDI a SPET poskytují odlišné a vzájemně se doplňující informace.
Evropské společenství a jeho členské státy v souvislosti s konáním 40. zasedání Kodexového výboru pro potravinářská aditiva upozorňují na to, aby se pro posuzování expozice potravinářským aditivům použila metoda SPET, neboť takto získané hodnoty jsou důležité z hlediska posuzování genotoxicity příslušných potravinářských aditiv.
Je k dispozici seznam potravinářských aditiv, u kterých Evropské společenství a členské státy požadují nové prověřování z hlediska potenciální genotoxicity.