Bezpečnost potravin

Co jsou to geneticky modifikované organismy (GMO)?

Vydáno: 22. 2. 2003
Autor:

definice zákona, odkazy na adresy v ČR a zahraničí, ŽP

Podle zákona je geneticky modifikovaný organismus takový organismus (kromě člověka), jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací, tj. cílenou změnou dědičného materiálu způsobem, kterého se nedosáhne přirozeně – např. křížením, šlechtěním.
Tato definice se vztahuje na organismy schopné rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu, tj. mikroorganismy, rostliny, živočichy a buněčné kultury; nevztahuje se na člověka.

Odkazy :

Centrum hygieny potravinových řetězců SZÚ
http://www.chpr.szu.cz/
zdravotní nezávadnost potravin, legislativa, monitoring

Výzkumný ústav rostlinné výroby – stránky GMO
http://www.vurv.cz/gmo/default.html
stránky referenční laboratoře pro identifikaci GMO (pracoviště pověřené MZe a MŽP prováděním kontrolních analýz)

Informace z Evropské unie
http://europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/gmo_index_en.html
http://europa.eu.int/comm/biotechnology/
legislativa, povolené GMO, dialog s veřejností, nezávadnost potravin, strategie EK v biotechnologiích

Vědecký výbor pro rostliny při Evropské komisi
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/index_en.html
vyjádření vědeckého výboru k žádostem podávaným v EU

Informace ze zemí OECD
http://www1.oecd.org/ehs/service.htm
legislativa, databáze GM produktů, databáze polních pokusů,
konsensuální dokumenty k hodnocení rizika GMO, další linky

United Nations Industrial Development Organisation
http://binas.unido.org/binas/
Krátký popis: články o povolování a používání GMO ve světě

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti
http://www.biodiv.org/biosafety/protocol.asp
text protokolu týkajícího se dovozu a vývozu GMO (protokol k Úmluvě o biologické rozmanitosti), akce a dokumenty k zavádění protokolu

MŽP, 20. 2. 2003