Bezpečnost potravin

Česko-anglická (anglicko-česká) rostlinolékařská terminologie

Vydáno: 8. 9. 2008
Autor:

Novinka na českém knižním trhu, která zde až doposud chyběla. Dvojjazyčný výkladový slovník, který obsahuje definice 7101 termínů vztahujících se ke všem aspektům teoretického i praktického rostlinolékařství.

Hlavním úkolem rostlinolékařství je zajistit dobrý zdravotní stav pěstovaných rostlin, včetně okrasných rostlin a lesních dřevin, zabezpečit vysokou kvalitu plodin a těženého lesního dřeva a chránit zdravotní nezávadnost potravy rostlinného původu. Termíny používané v kterémkoliv specializovaném oboru je nutné periodicky podrobit revizi.
 
V rostlinolékařství, podobně jako v jiných vědních oborech, se neustále objevují nové poznatky. Specialisté na úseku fytopatologie, živočišných škůdců, plevelů a ochrany rostlin, zastoupené členy České akademie zemědělských věd, kteří se zúčastnili výročního setkání Odboru rostlinolékařství v roce 1998, se ztotožnili s nezbytností standardizace české rostlinolékařské terminologie s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci uvnitř tohoto oboru i mimo něj. Bylo zdůrazněno, že česká terminologie musí být v souladu s terminologií mezinárodní, tj. s terminologií, která je akceptována mezinárodními rostlinolékařskými organizacemi nebo doporučena takovými profesními organizacemi, jako je Federace britských fytopatologů, Americká fytopatologická společnost a další instituce.
 
Úsilí komisí a jednotlivců, kteří se v minulosti pokoušeli formulovat české definice termínů používaných v rostlinolékařství, případně v dílčích disciplínách (např. ve virologii a rezistenci rostlin), mělo jen částečný úspěch. Komplexní výkladový slovník, obsahující široké spektrum rostlinolékařských termínů a jejich definic, doposud v české literatuře chybí, a tak se tako publikace se pokouší tuto mezeru vyplnit.
 
Angličtina se stala celosvětovým jazykem vzájemné komunikace mezi jednotlivci, organizacemi a národy. V České republice je angličtina hlavním světovým jazykem. Je obrovská poptávka po kvalifikovaných specialistech, kteří naplňují potřeby nejen pasivních, ale i aktivních znalostí anglické odborné terminologie. Těmto požadavkům jsme se snažili vyjít vstříc. V předloženém rostlinolékařském výkladovém slovníku jsou proto termíny i definice publikovány v češtině i v angličtině. V řadě případů jsou termíny blíže vysvětleny odkazem na obrazovou část.
 
Anglické termíny a jejich definice byly vybrány z literárních zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu. Pod každým heslem je odkaz na příslušné literární zdroje.
 
Výkladový slovník by se měl stát užitečným pomocníkem každému zájemci o fytopatologii, živočišné škůdce rostlin, plevele a péči o zdraví rostlin a měl by být cennou pomůckou pro široký okruh uživatelů, např. pro fytopatology, entomology, herbology a ekology, pro studenty a učitele vysokých škol, výzkumníky, překladatele, editory mezinárodních a národních odborných a vědeckých časopisů, jakož i pro zaměstnance státní správy a praktické rostlinolékaře.
 
Na přípravě výkladového slovníku se v průběhu let 1998–2007 podílelo 69 autorů a lektorů z výzkumných ústavů resortu zemědělství, z Akademie věd ČR, vysokých škol a ze státní správy pod vedením editorů Václava Kůdely a Marcely Braunové.
Obsah 

Informace pro uživatele ……………………………………………………………………………………………… .

Část I. Charakteristické vlastnosti patogenů, škůdců, plevelů a agens
způsobujících poruchy a poškození
……………………………………………………………………

Kapitola  1. Viry a viroidy (Z. Polák, V. Kůdela, P. Komínek)………………………………………………

2. Prokaryota (V. Kůdela)                                                                                    

3. Houby a houbám podobné organismy (J. Hýsek, V. Kůdela)………………………………

4. Nematody (V. Gaar)……………………………………………………………………………………..

5. Roztoči (E. Žďárková)…………………………………………………………………………………..

6. Hmyz (P. Saska)………………………………………………………………………………………….

7. Měkkýši (L. Juřičková)…………………………………………………………………………………

8. Savci (M. Heroldová, J. Zejda, M. Zapletal)…………………………………………………….

9. Ptáci ( J. Pikula Jr., J. Zejda, J. Pikula., D. Obdržálková, M. Zapletal ) ……………….

10. Agens způsobující poruchy a poškození (V. Kůdela)………………………………………….

11. Plevele (J. Mikulka, M. Kneifelová )………………………………………………………………..

Část II. Symptomatologie chorob, poruch a poškození

Kapitola 12. Choroby a poruchy (V. Kůdela, Z. Polák)…………………………………………………………

13. Poškození způsobovaná živočišnými škůdci (J. Šedivý, M. Heroldová) ……………….

Část III. Interakce mezi rostlinami a patogeny nebo škůdci …………………………………………..

Kapitola 14. Interakce rostlina–patogen (V. Kůdela,. Z. Polák)………………………………………………

15. Posklizňová fytopatologie (V. Kůdela) ……………………………………………………………

16. Umělé vyvolání choroby (V. Kůdela) ……………………………………………………………..

17. Genetika ve interakcí rostlina–patogen (P. Bartoš ) …………………………………………..

18. Fytopatometrie (V. Kůdela, Z. Polák)……………………………………………………………….

19. Vztah živočich–živočišný škůdce (I. Novák, A Honěk)………………………………………

Část IV. Diagnostika            ………………………………………………………………………………………….

Kapitola 20. Polní diagnostika (V. Kůdela)

21. Laboratorní metody (J. Krátká)………………………………………………………………………

22. Imunochemické metody (J. Krátká)………………………………………………………………..

23. Molekulární metody (J. Salava)……………………………………………………………………..

Část V. Ochrana rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům ………………………………………

Kapitola 24. Fytosanitární regulační opatření (V. Táborský, J. Šedivý, T. Růžička, H. Mertová)

25. Certifikace sadbového materiálu zbaveného patogenů (V. Kůdela) ……………………..

26. Pěstitelské a fyzikální metody (V. Kůdela)……………………………………………………….

27. Chemické metody (E. Vaňurová)……………………………………………………………………

28. Biologické metody (Z. Landa, P. Bobková, A. Bohatá) ………………………………………

29. Mechanizační prostředky na ochranu rostlin (P. Harašta)…………………………………..

Část VI. Sociologie péče o zdraví rostlin

Kapitola 30. Rostlinolékařské instituce, organizace a povolání (V. Kůdela, R. Vágner)……………..

 

Použitá literatura …………………………………………………………………………………………………………

Souhrnný rejstřík s anglickými ekvivalenty …………………………………………………………………. .

 
 
Vydalo nakladatelství Academia, 876 stran, doporučená cena 1290 Kč.