Bezpečnost potravin

BSE-otázky a odpovědi: V.

Vydáno: 30. 3. 2001
Autor:

Opatření proti šíření BSE

Kde se BSE vyskytuje?
Nejvíce případů výskytu BSE bylo zaznamenáno ve Spojeném království (Velká Británie + Severní Irsko), dále v Portugalsku, Irsku, Švýcarsku, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Dánsku. Postupně jsou potvrzovány případy BSE, popř. podezření na BSE i v ostatních zemích Evropy (např. Německo již uvádí 48 případů BSE a podezření až na 500 případů). Na internetových stránkách Office International des Epirooties (www.oie.int) lze sledovat případy BSE podle zemí. Uváděné počty případů BSE nelze považovat za zcela přesné, neboť úroveň testování je v různých zemích rozdílná. Ostatní země, ve kterých dosud nebyly zjištěny případy BSE, zakazují import živých přežvýkavů a výrobků z nich ze zemí s výskytem BSE.

Jaká byla opatření britské vlády vůči šíření BSE?
Vláda zakázala zkrmování živočišných bílkovin z přežvýkavců (ovcí a koz) ostatními přežvýkavci (1988). Při porážce se z jatek odstraňuje „vysoce rizikový“ materiál, např. mozek, mícha, střeva (1989, 1995). Dobytek starší 30 měsíců se nesmí používat pro potravinářské účely (1996). Uvedená opatření vedla ke snížení potvrzených případů BSE z 36 680 v r. 1992 na 2 254 v r. 1999 (informace o BSE ve Velké Británii na: www.maff.gov.uk).

Jaká opatření přijala EU?
Komise EU vydala a průběžně vydává nová nařízení k zamezení šíření BSE. Informace o situaci v EU lze průběžně sledovat na internetových stránkách: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/bse/index_eu.html.

Jaká opatření přijala ČR?
Při Ministerstvu zemědělství ČR byl zřízen krizový výbor pro řešení BSE, který podle situace projednává zavádění potřebných opatření, kterými se má zamezit výskytu BSE v ČR. Aktuální situaci lze sledovat na internetových stránkách:
Ministerstva zemědělství ČR, http://www.mze.cz
Státní veterinární správy, http://svs.aquasoft.cz
Ústavu zemědělských a potravinářských informací, http://www.uzpi.cz

Jaká je výzkumná činnost?
Přední vědecká pracoviště se zabývají výzkumem BSE a možností jejího přenosu na člověka. V únoru 1997 byla založena při Univerzitě v Curychu společnost Prionics Inc., ve které se zkoumá onemocnění na bázi prionů, vývoj testů na stanovení BSE aj. (www.prionics.com).

Existuje bezpečná ochrana před BSE?
Stoprocentní ochrana neexistuje, ale riziko lze minimalizovat. Spotřebitelům se doporučuje sledovat složení výrobků. Při pochybách je třeba se dotazovat u výrobců nebo obchodníků na původ jednotlivých složek výrobků.