Bezpečnost potravin

Britské mléko bez mykotoxinů

Vydáno: 16. 9. 2001
Autor:

monitorování mykotoxinů, aflatoxin M1, ochratoxin A, limitní hodnoty, mléko z maloobchodu, resp. farem

Podle zprávy, zveřejněné Agenturou pro potravinové standardy (FSA) 5. září tr. je hladina mykotoxinů ve veškerém mléce prodávaném v Británii v povolených mezích, přičemž v převážné většině případů nebyla přítomnost mykotoxinů zjištěna vůbec. Prováděné šetření bylo součástí programu FSA, zaměřeného na monitorování mykotoxinlů v potravinách. Bylo odebráno 100 vzorků mléka (50 z maloobchodu a 50 přímo z produkčních farem) a testováno na přítomnost mykotoxinů aflatoxinu M1 a ochratoxinu A. Obě tyto látky jsou potenciálními příčinami vzniku rakoviny. Aflatoxin M1 byl detektován pouze ve třech vzorcích, přičemž ani v jednom případě jeho množství nedosáhlo povolených limitních 0,05 μg na kg. Ochratoxin A nebyl detektován ani v jednom ze sledovaných vzorků. Mykotoxiny jsou přírodně se vyskytující toxiny produkované plísněmi, které mohou růst na materiálech používaných jako krmivo pro hospodářská zvířata. Je proto možné, že některé z těchto toxinů jsou metabolizovány a přecházejí do mléka. Při předchozí kontrole, prováděné v roce 1996, byl aflatoxin M1 zjištěn ve 4 % vzorků z maloobchodu, a to v koncentraci převyšující povolený limit. Přítomnost ochratoxinu A tehdy nebyla zjišťována. Současná kontrola zahrnovala vzorky mléka organické, resp. konvenční produkce. Tři vzorky, u nichž byly v podlimitní hladině detektovány mykotoxiny, pocházely z konvenční produkce a byly odebírány ze sběrných nádob u vrat farmy.
http://www.foodstandards.gov.uk (kop)