Bezpečnost potravin

Analýza antioxidantů v chmelu a pivu

Vydáno: 26. 6. 2009
Autor:

Nejlepší studentská vědecká práce v oboru analytické chemie v soutěži O cenu firmy Merck 2007. Porovnání piv podle antioxidační aktivity.

Polyfenolické látky obsažené v pivu mají široké spektrum příznivých účinků na lidské zdraví, které se přisuzují antioxidační aktivitě těchto látek. Tu lze měřit metodami chemickými a fyzikálními.
Na Univerzitě Pardubice provedli studii, v rámci které se zaměřili na sledování antioxidační aktivity u 20 vybraných vzorků piv, chmelových extraktů a granulí. Ke stanovení antioxidační aktivity byla použita metoda využívající schopnosti antioxidantů zhášet syntetické radikály (ABTS a DPPH) a metoda založená na redukci železitého komplexu na železnatý (metoda FRAP). Výsledky získané pomocí jednotlivých metod byly porovnány. Na základě naměřených hodnot byly učiněny následující závěry:
 
Ze světlých piv má nejvyšší antioxidační aktivitu pivo speciální (16stupňové pivo, které obsahuje více mladiny a tím i více látek vykazujících antioxidační aktivitu). Ležáky a světlá piva mají antioxidační aktivitu přibližně srovnatelnou v závislosti na výrobci. Nejnižší antioxidační aktivitu mají piva nealkoholická, která se od ostatních piv liší technologickým postupem výroby. Nejvyšší hodnoty antioxidační aktivity dosahují piva tmavá, která jsou vyrobena odlišným způsobem s využitím jiného chmele a sladu.

V článku uveřejněném pod názvem Analýza antioxidantů v chmelu a pivu jsou uvedeny konkrétní značky piv, u kterých byla zjištěna nejvyšší/nejnižší antioxidační aktivita.

 
Zdroj: Chem. Listy 103, 2009, č. 3, s. 232–235
Uvedený časopis je ve fondu ZPK.