Bezpečnost potravin

Aktuálně o české potravinářské a veterinární legislativě – 2003

Vydáno: 22. 11. 2003
Autor:

Přehled zpracovaný na základě přednášek zaměřených na potravinovou legislativu na semináři pořádaném Společností pro výživu 13. 11. 2003 v Pardubicích. Materiál je doplněn o podrobnosti týkající se jednotlivých předpisů.

Na semináři pořádaném Společností pro výživu 13. 11. 2003 v Pardubicích v rámci konference Výživa a potraviny (v rámci konference Výživa a potraviny, část „Potravinová bezpečnost“)  se k záležitostem potravinové legislativy vyjadřovaly ing. Přibylová (MZe, odbor 8020), dr. Martínková (SVS) a ing. Michalová (COOP).
Pokud jde o zákon 110/1997 o potravinách, došlo v r. 2003 ke dvěma změnám souvisejícím s jinými zákony: zákon 131/2003 (týkající se především změn veterinárního zákona), zákon 274/2003 (týkající se především změn v zákonu o veřejném zdraví).
Podle zákona 274/3003 nově není třeba souhlasu MZ ČR k uvádění do oběhu 9 skupin potravin pro zvláštní výživu; stačí předložení etikety. I nadále MZ schvaluje např. bylinné čaje, doplňky stravy a některé typy dětské výživy (např. masozeleninová). Povinnému schvalování podléhá nadále i použití složek, pro které nejsou v potravinářské legislativě stanoveny požadavky.
Ve věci potravin pro zvláštní výživové účely a doplňků stravy připravuje MZ ČR novelu vyhlášky 23/2001 (očekává se na začátku r. 2004). MZ dále připravuje novelu vyhlášky 292/1997 o balených vodách a vyhlášky 53/2002 týkající se především povolených aditiv pro určité potraviny.
Připravuje se další změna zákona 110/1997 (nyní je projednávána v Parlamentu), která souvisí s rámcovým nařízením ES 178/2002 týkajícím se bezpečnosti potravin a úřadu EFSA. Zákon bude zmocňovat vládu ČR ke zřízení a provozování systému rychlého varovaní (RASFF), přičemž koordinačním centrem bude SZPI. Novela bude obsahovat i řadu nových definic, protože musí dojít k jejich sjednocení v různých zákonech. Zákon 110/1997 bude při příležitosti této novely (vzhledem k řadě změn od r. 1997) vydán v plném znění.
MZe dále připravuje novelu týkající se klasifikace jatečných zvířat a novelu vyhlášky 339/2001 – metody odběru vzorků a zkoušení, která jednak musí být uvedena plně do souladu s předpisy EU, jednak by se měla vypořádat s dosavadními stížnostmi souvisejícími s nutností použití jen určitých metod.

Bylo připomenuto, že v r. 2003 byly novelizovány a nahrazeny následující vyhlášky:
– 324/1997 (v platném znění) o označování novelizována vyhláškou 259/2003
– 326/2001 (v platném znění) pro maso, ryby a vejce novelizována vyhláškou 264/2003
– 328/1997 (v platném znění)pro mléko a tuky  nahrazena vyhláškou 77/2003
– 330/1997 (v platném znění) pro čaj, kávu a kávoviny nahrazena vyhláškou 78/2003
– 332/1997 (v platném znění) pro čerstvé i zpracované ovoce, zeleninu, houby a brambory nahrazena vyhláškou 157/2003
– 334/1997 (v platném znění) pro cukr, med, cukrovinky, kakao a čokoládu nahrazena vyhláškou 76/2003
– 335/1997 pro nápoje novelizována vyhláškou 57/2003
– 54/2002 pro identifikaci a čistotu přídatných látek novelizována vyhláškou 318/2003
– 325/1997 pro tabák se nahrazuje vyhláškou 344/2003
/Kliknutím na číslo nové vyhlášky se zobrazí relevantní informace uložená v systému agronavigátor.
Vyhlášky jsou publikovány v části 11 a 12 seriálové publikace vydávané v ÚZPI „Česká potravinová legislativa“ /

Podle novely veterinárního zákona (131/2003, § 22) musí všichni, kteří podnikají ve sféře živočišných produktů požádat do konce roku SVS o registraci (s tím souvisí schválení provozu SVS). K veterinárnímu zákonu existovaly dříve tři vyhlášky, v letošním roce jich bylo vydáno asi 22, z nichž asi polovina se přímo týká požadavků souvisejících s produkty živočišného původu (viz příloha).
Příloha : Veverinární předpisy v r. 2003  
Do těchto předpisů lze nahlédnout z web-stránek MZe ČR nebo MV ČR
V této souvislosti je třeba upozornit především na vyhlášku 375/2003, kterou se provádějí některá ustanovení veterinárního zákona, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty (a kterou se zrušuje a nahrazuje vyhláška 287/1999 včetně jejích změn). V této vyhlášce se m.j. uvádějí požadavky na označování surovin, požadavky na registraci podnikatelů i požadavky na maloobchodní prodej včetně tržišť.
Zpracovala Ing. I. Suková, ÚZPI