Bezpečnost potravin

4. jednání Řídící rady projektu Vyhodnocení katastrofální povodně

Vydáno: 26. 3. 2003
Autor:

VÚV T.G.M., ČHMÚ, AOPK, MŽP, ČGS komplexní vyhodnocení dopadů povodně na přírodu a krajinu. Aplikace GIS. Náklady na projekt budou činit 60 mil. Kč.

4. jednání Řídící rady projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002, se konalo dne 18. března 2003. Projekt Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 byl schválen usnesením vlády č. 977 ze dne 7. října 2002. Vláda uložila Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G.M. koordinovat práce na projektu a vzala na vědomí, že ze zákona budou dalšími hlavními řešiteli Český hydrometeorologický ústav (jako odborná instituce odpovídající podle zákona č. 254/2001 Sb. za meteorologické a hydrologické vyhodnocení povodně) a Agentura ochrany přírody a krajiny (zodpovědná podle zákona č. 114/1992 Sb. za komplexní vyhodnocení dopadů povodně na přírodu a krajinu). Aspekty geologického charakteru katastrofální povodně řeší Česká geologická služba.
Projekt Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 je projektem meziresortním, při jeho zpracování využíváme podklady jiných rezortů a připravujeme výstupy, které budou zase jinými rezorty použity. Z toho důvodu jmenoval ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek Řídící radu projektu, složenou ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Řídící rada projektu se vyjadřuje k zadání jednotlivých částí projektu, sleduje čerpání finančních prostředků a doporučuje příslušné úpravy. Dne 18. března 2003 se konalo již 4. jednání Řídící rady projektu, na kterém se posuzoval návrh věcných prací pro rok 2003, dosavadní finanční čerpání a plnění požadavků ostatních resortů, příp. krajů.
Časové a věcné členění prací :
III. Etapa: Komplexní vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002, včetně zpracování odborné odborné věcné, geodetické, fotogrammetrické a mapové dokumentace a aplikací GIS pro podporu procesu hodnocení příčin a následku této povodně a návrhu úprav systému prevence před povodněmi (zkr. Komplexní vyhodnocení povodně) do 31. prosince 2003
IV. Etapa: Zpracovaní závěrečně zprávy Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 a její vydaní ve formě publikace a zabezpečení multimediální informace pro veřejnost (zkr. Publikace výsledků) do 31. prosince 2003.
Projekt byl rozčleněn do 4 pracovních etap, z nichž 2 etapy již byly ukončeny zpracováním informace pro členy vlády ČR. První etapa byla zakončena “Zprávou o meteorologických příčinách katastrofální povodně v srpnu 2002 a vyhodnocení extremity příčinných srážek” a přijata vládou na jejím zasedání dne 13. ledna 2003. Ve druhé etapě byla připravena “Zpráva o hydrologickém vyhodnocení katastrofální povodně a návrh úprav systému prevence před povodněmi”, která bude předložena vládě v určeném termínu 31. března 2003.
V letošním roce se předpokládá, že náklady na řešení projektu dosáhnou téměř 60 mil. Kč. Závěrečnou zprávu o projektu předloží Ministerstvo životního prostředí vládě ČR v prosinci 2003.

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 24. 3. 2003