Bezpečnost potravin

Zveřejnění nových nařízení o tvrzeních a o fortifikaci

Vydáno: 5. 1. 2007
Autor: pospisilova

Ve Věstníku ES vyšlo nařízení 1924/2006/ES o  tvrzeních při označování potravin a nařízení 1925/2006/ES o obohacování potravin.

Nařízení 1924/2006/ES přijaté 20. 12. 2006 se týká pozitivních výživových a zdravotních tvrzení používaných v obchodních sděleních (na obalu, v letácích, na regálu v prodejně, v rámci obchodních značek apod.). Nevztahuje se na doporučení vydávaná příslušnými odbornými orgány. Jsou zohledněny definice a podmínky vydané Codex Alimentarius v r. 1997 (výživová tvrzení) a doplněné v r. 2004 (zdravotní tvrzení). Bude nutné uvést do souladu s tímto nařízením pravidla z nařízení 2991/1994 týkající se roztíratelných tuků „s nízkým obsahem tuku“. Podmínky pro použití základních výživových tvrzení jsou uvedeny v příloze. Dlouho diskutované výživové profily stanoví Komise do 19. 1. 2009. Tvrzení, pro která zatím nejsou v tomto nařízení stanovena pravidla, schvalována individuálně.
Nařízení 1925/2006/ES přijaté také 20. 12. 2006 řeší problematiku fortifikace potravin vitaminy, minerálními látkami a dalšími látkami s výživovým nebo fyziologickým účinkem. Do potravin je povoleno pouze přidávání těch výživových složek, které jsou obvykle přirozeně obsaženy v příslušném druhu potraviny a jsou konzumovány jako její součást, a které jsou považovány za nezbytné. Ustanovení tohoto nařízení se netýkají doplňků stravy, na které se vztahuje směrnice 46/2002/ES. Je stanoven postup pro přijetí právních předpisů členských států, neexistuje-li příslušné ustanovení v legislativě Společenství. Komise zřizuje a vede rejstřík se seznamem schválených vitaminů a minerálií a jejich forem, s limitními hodnotami přípustnými při obohacování, se seznamem relevantních předpisů členských států, se seznamem látek, o kterých se již jedná (byla předložena potřebná dokumentace). Příloha III uvede seznam látek jejichž používání k obohacování je a)  zakázáno, b) omezeno nebo c) prověřováno.
Pro usnadnění monitoringu obohacených potravin mohou členské státy požadovat od podnikatelů předložení etikety. Do 1. 7. 2013 má Komise za úkol předložit zprávu o dopadech tohoto nařízení zpracovanou na základě zpráv z členských států poskytnutých do 1. 7. 2012.
Obě nařízení vstupují v platnost 19. 1. 2007 a jsou použitelná od 1. 7. 2007.