Bezpečnost potravin

Zranitelnost bezpečnosti potravin a krmiv v oběhovém hospodářství

Vydáno: 22. 7. 2021
Autor: KM EFSA

Nový projekt EFSA zaměřený na rizika související s přechodem na cirkulární ekonomiku

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) plánuje dvouletý projekt „Zranitelnost bezpečnosti potravin a krmiv v cirkulární ekonomice“. Prostřednictvím participativního procesu prognózování se tento projekt bude snažit identifikovat potenciální vznikající rizika pro bezpečnost potravin a krmiv a životní prostředí při přechodu na cirkulární ekonomiku, a to holistickým a integrovaným způsobem. Tím bude zajištěno, že bezpečnost potravin a krmiv, jakož i zdravotní aspekty životního prostředí budou zahrnuty v rané fázi výzkumu nebo politických iniciativ spojených s cirkulární ekonomikou.

Potřeba komplexní sítě partnerů a zúčastněných stran

V souvislosti s tímto projektem se úřad EFSA snaží vytvořit síť partnerů a zúčastněných stran, aby bylo možné identifikovat výzvy pro budoucí hodnocení rizik a prozkoumat možné synergie, příležitosti, konflikty a kompromisy mezi politikami, cíli a opatřeními v oblasti environmentální bezpečnosti a bezpečnosti potravin.

Činnost sítě bude probíhat prostřednictvím různých činností (seminářů, akcí, konzultací atd.), mimo jiné
za účelem:
– řídit vývoj projektu;
– podporovat identifikaci výzev pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv a stanovení priorit v oblasti nedostatků ve znalostech, potřeb politiky, problémů specifických pro jednotlivé země a zranitelných míst;
– identifikovat osvědčené postupy, jak integrovat iniciativy v oblasti bezpečnosti potravin a životního prostředí;
– navrhnout zásady a strategie pro zajištění souladu a integrace mezi zastřešujícími politickými programy a odvětvovými politikami v oblasti životního prostředí a bezpečnosti potravin/krmiv;
– navrhnout a realizovat participativní prognostické činnosti pro budoucí postupy oběhového hospodářství;
– formulovat doporučení (data, metody, technologie, politika, spolupráce, potřeby v oblasti osvěty).

Koho EFSA hledá a jak se můžete přihlásit

Pro tuto síť chce EFSA získat širokou škálu organizací:
– evropských i mimoevropských
– z celého potravinového hodnotového řetězce/systému
– zemědělce, podniky, nevládní organizace, spotřebitele, akademickou a výzkumnou sféru, veřejné instituce atd.
– s odbornými znalostmi v oblasti zdraví lidí/zvířat/rostlin a/nebo životního prostředí a klimatu.

Pokud máte zájem přispět k tomuto projektu jako zúčastněná strana, zaregistrujte se pomocí tohoto odkazu.

Participativní procesy, které EFSA navrhuje, budou co nejvíce inkluzivní. K zapojení do sítě bude vyzvána každá organizace, jejíž zájmy a odborné znalosti budou považovány za relevantní pro rozsah projektu. Úřad EFSA si vyhrazuje právo vybrat zúčastněné strany podle potřeby pro konkrétní činnosti, pokud to bude považovat za vhodné.

Zdroj: EFSA