Bezpečnost potravin

Zpráva o ozařování potravin v EU

Vydáno: 16. 11. 2009
Autor:

Potraviny, především žabí stehýnka, byliny a koření a drůbež, byly v r. 2007 ozařovány v 17 z celkem 23 ozařoven schválených v EU. Požadavkům nevyhovělo jen 3,14 % analyzovaných vzorků, chyby však spočívají hlavně v označování.

 Podle směrnice 1999/2/ES změněné nařízením 1137/2008/ES jsou členské státy povinny  každoročně informovat Komisi o kontrolách národních ozařoven a kontrolách ozářených potravin, které přicházejí na trh. Na základě zpráv členských států byla zpracována zpráva o stavu v EU za r. 2007 publikovaná v Úředním věstníku (OJ C 242 9. 10. 2009).

V r. 2007 bylo ionizačním zářením v 16 schválených ozařovnách v 8 státech  EU ošetřeno 8154 t potravin. Z toho přes 89 % připadá na Belgii (34,33 %), Nizozemí (28,49 %) a Francii (26,23 %). Mezi tři hlavní ozařované skupiny výrobků patří žabí stehýnka (31,29 %), byliny a koření (21,94 %) a drůbež (20,80 %).

Před 2 lety bylo schváleno 22 ozařoven v 11 státech.  Jedna ozařovna byla uzavřena, šest  z nich neprovádělo ozařování potravin, ale byla schválena a doplněna do seznamu jedna ozařovna v souvislosti s připojením Bulharska a Rumunska (údaje však nebyly dodány).

Celkem bylo v 21 členských státech analyzováno 6463 vzorků, z nichž 95,6 % mělo výsledky v souladu se směrnicí. Závady, které se vyskytly spočívaly většinou v nesprávném značení.

84 vzorků, tj. 1,3 % poskytli neúplné výsledky. Většinou se jedná o směsi složek, u nichž není vždy možné stanovit, která složka byla ozářena .

Tabulky s výsledky analýz jsou uvedeny v příloze.

EU Food Law, 2009, č. 411, s. 22-24