Bezpečnost potravin

Změny v hygienickém balíčku předpisů ES

Vydáno: 23. 10. 2008
Autor:

Byla vydána nařízení 1019/2008/ES, 1020/2008/ES a 1021/2008/ES, kterými se mění nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES o hygieně potravin.

Jedna ze změn souvisí s  možnosti používat ve větší míře pro oplachování a chlazení produktů rybolovu „čistou vodu“, a to i mořskou. Definice čisté mořské vody je stanovena v nařízení 852/2004/ES. Používání mořské vody je z technologického hlediska zajímavé, jelikož přispívá k zachování organoleptických vlastností těchto produktů tím, že odstraňuje riziko osmotického šoku. Musí však být zavedeny kontrolní postupy založené zejména na zásadách rozboru rizik a kritických kontrolních bodů (zásady HACCP), aby se zajistilo, že použitá voda odpovídá stanovené definici.
Dále jsou upřesněny požadavky týkající se rybího tuku dováženého z třetích zemí a jejich uvádění na trh.
Zvláštní podmínky pro uvádění na trh týkající se toxicity produktů rybolovu z čeledi Gempylidae (především Ruvettus pretiosus a Lepidocybium flavobrunneum) se rozšiřují i na zmrazené produkty. Jsou prokázány nepříznivé gastrointestinální účinky, které  se mohou projevit při konzumaci těchto ryb za určitých podmínek přípravy.
Upřesňují se požadavky na zacházení s  mlži.
Z nařízení 2076/2005/ES s přechodnými opatřeními k provádění hygienického balíčku se vypouštějí ustanovení ohledně kontroly tepelného ošetření mléka, která měla jen přechodnou platnost. Stanovují se jednoznačné mikrobiologické požadavky na mléko, které je určené k výrobě mléčných výrobků, a to před i po tepelném ošetření.
Všeobecně je stanovena možnost stanovení skladovacích a přepravních teplot pro vejce vnitrostátními předpisy. Je zrušeno určité omezení pro zpracovávání křapek na výrobu tekutých vajec, které mělo přechodnou platnost.
Vzhledem k tomu, že vznikaly nejasnosti při identifikaci výrobků vyprodukovaných ve Společenství a vyprodukovaných mimo Společenství, dochází nařízením 1020/2008/ES ke změně přílohy II nařízení 853/2004/ES. Produkt musí být opatřen identifikačním označením před tím, než opustí výrobní zařízení (přechodná lhůta do konce r. 2009). Pro označení výrobků zpracovaných ve Společenství se musí použít zkratka ES v příslušném jazyce a musí být umístěna v oválném razítku. Zkratka ES nesmí být použita na výrobcích ze zařízení nacházejících se mimo ES. Identifikační označení pro balení vajec není nezbytné, pokud jsou balení opatřena kódem balírny/třídírny v souladu s nařízením 1234/2007.

Zdroje:
Nařízení 1019/2008/ES ze dne 17. října 2008, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
Nařízení 1020/2008/ES ze dne 17. října 2008, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, a nařízení (ES) č. 2076/2005, pokud jde o identifikační označení, syrové mléko a mléčné výrobky, vejce a vaječné výrobky a některé produkty rybolovu 
Nařízení 1021/2008/ES ze dne 17. října 2008, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, a nařízení (ES) č. 2076/2005, pokud jde o živé mlže, některé produkty rybolovu a personál, který pomáhá při úředních kontrolách na jatkách