Bezpečnost potravin

Změna nařízení EU o CHZO a CHOP

Vydáno: 15. 3. 2007
Autor: pospisilova

Nařízení 2081/92/EHS o ochraně zeměpisných označení a označení původu bylo po úpravě pro srozumitelnost nahrazeno nařízením 510/2006/ES.

Nařízením 510/2006/ES o ochraně zeměpisných označení (česky=CHZO, angl.=PGI) a označení původu (česky CHOP; angl.= PDO) zemědělských produktů a potravin (OJ L 93, 31.03.2006, s.12) dochází ke změnám v nařízení 2081/92/EHS, a kvůli srozumitelnosti bylo toto původní nařízení zrušeno a nahrazeno novým. Ke změnám došlo proto, že panel odborníků Světové obchodní organizace WTO rozhodl, že nařízení není v souladu s dohodami WTO-TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).
Změny však nejsou převratné. Nové je, že veškerá ustanovení tohoto nařízení jsou použitelná i pro třetí země. Nově je zvýšena zodpovědnost členských států v procesu schvalování žádosti tím, že požadováno, aby členský stát, z něhož je žadatel o chráněné označení, poskytl Komisi stanovisko k žádosti. V důsledku toho by se měly snížit náklady na překlady mnoha připojených podkladů a zkrátit lhůty na rozhodnutí.
Výrobkům, které byly schváleny podle původního nařízení, zůstává oprávnění používat chráněné označení i podle nového nařízení. Ve lhůtě do 1. 5. 2009 však budou muset na obalu uvádět i údaj "chráněné označení původu" nebo a "chráněné zeměpisné označení" nebo příslušné zkratky nebo symboly, aby tento systém chráněného označení vešel ve známost i v zemích, kde dosud není znám.
Definice CHZO a CHOP se nemění (rozdíl mezi nimi je v intenzitě vztahu výrobku a regionu), oblast působnosti nařízení je stejně jako dříve omezen jen na určité zemědělské produkty a potraviny, u kterých existuje souvislost mezi vlastnostmi produktu nebo potraviny a zeměpisným původem (neplatí stejně jako původní nařízení pro vinařské produkty s výjimkou vinného octa a pro destiláty, protože tam platí jiné specifické předpisy). Přetrvává samozřejmě požadavek, že se nesmí jednat o označení, které už „zdruhovělo“.