Bezpečnost potravin

Změna nařízení ES týkající se porážky farmové zvěře a trofejí volně žijící zvěře

Vydáno: 3. 3. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 150/2011/ES, mění přílohu III nařízení 853/2004/ES a nařízení 151/2011/ES mění přílohu I nařízení 854/2004/ES.

Nařízení 150/2011/ES, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES, pokud jde o volně žijící zvěř a farmovou zvěř a maso z volně žijící nebo farmové zvěře (OJ L 46, 19.02.2011, s.14)
Příloha III nařízení  853/2004/ES stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou s povolením příslušného orgánu porážet farmové běžce a kopytníky v místě původu za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky.  Jednou z podmínek dosud bylo, že k poraženým zvířatům při dodání na jatky muselo být přiloženo osvědčení vydané a podepsané úředním nebo schváleným veterinářem.
Praxe ukázala a novela to stanovuje, že
– přítomnost veterináře nemusí být nutná, pokud je přítomna osoba, která má způsobilost a osvědčení pro tyto úkony podle nařízení (ES) č. 1099/2009. Osvědčení může být poři splnění podmínek součástí prohlášení provozovatele,
– prohlášení nemusí být přiloženo k tělu zvířete a může se při splnění stanovených podmínek vztahovat na více než jedno tělo.

Další změna se týká loveckých trofejí volně žijící zvěře. Dosud sice platilo, že hlava při dodání na jatky nemusí doprovázet tělo, ale výjimkou z toho byly druhy zvířat vnímavých  k trichinelóze. Tento požadavek působí problémy lovcům a technickým zařízením, pokud jde o výrobu loveckých trofejí.
Nově je proto povoleno, že příslušný orgán může povolit zaslání hlav zvířat vnímavých k nákaze trichinelózou do technického zařízení pro výrobu loveckých trofejí, které bylo schváleno v souladu s článkem 18 nařízení 1774/2002/ES (technické zařízení musí být uvedeno v prohlášení proškolené osoby). V případě pozitivního výsledku vyšetření na trichinelózu je stanoven postup pro zajištění řádného nakládání s hlavou v technickém zařízení.

Nařízení 151/2011/ES, kterým se mění příloha I nařízení 854/2004/ES, pokud jde o farmovou zvěř (OJ L 46, 19.02.2011, s.17)
V souvislosti se změnou provedenou nařízením 150/2011/ES, podle níž může potvrzení o správném provedení porážky a vykrvení vydávat provozovatel potravinářského podniku, je stanoveno, že  úřední nebo schválený veterinární lékař provádí  pravidelné kontroly práce osob provádějících porážku a vykrvení zvířat.
Zároveň  se doplňuje „C. VZOR OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI PRO FARMOVÁ ZVÍŘATA PORAŽENÁ V HOSPODÁŘSTVÍ v souladu s přílohou III oddílem III bodem 3a nařízení (ES) č. 853/2004.