Bezpečnost potravin

Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin – výroční zpráva 2006

Vydáno: 2. 5. 2007
Autor: pospisilova

Od září 2006 začala v souladu se sdělením Komise KOM(2006) 519 probíhat školení pracovníků dozoru ze zemí EU a z třetích zemí.

Aktivita direktorátu pro zdraví a ochranu spotřebitele Komise EU s označením „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“, která byla ohlášena v září 2006 "Sdělením Komise KOM (2006) 519", se zaměřila jednak na členské země, ale i na dovážející třetí země, které nemají dostatečnou tradici v zajišťování školení odborného personálu dozorových orgánů. Cílem je, aby kontrola potravin, a zdraví a welfare zvířat a byla efektivnější a harmonizovaná, a aby se umožnil přístup výrobků z třetích zemí na evropský trh. Podpůrný instrument je potřebný, přestože příslušné orgány členských států zodpovídají za provádění školení podle článku 6 nařízení 882/2004.
Lepší školení má pomoci pracovníkům dozoru seznámit se podrobněji s právními předpisy EU a přispět k lepšímu pochopení východisek a cílů těchto předpisů a důvodů, proč byly zavedeny. Předpokládá se tedy, že školení sníží potřebu nových legislativních iniciativ buď ve formě právně závazných textů, nebo vysvětlivek a interpretačních dokumentů, a tím umožní mít méně právních předpisů,ale s vyšší kvalitou.
Tato iniciativa zahrnuje:
  • školení obdobné již dříve prováděnému školení na základě rozhodnutí Rady 90/424/EHS – dlouhodobé stáže pracovníků jednoho členského státu na stanovišti hraniční kontroly jiného členského státu (seznámení s organizací kontrol dovozu produktů živočišného původu).
  • školení ad hoc v rámci školicích projektů pro r. 2006 – na základě vypsaného nabídkového řízení.
  • školení organizované referenčními laboratořemi Společenství.
  • školení organizované ostatními útvary Komise.
Podle výroční zprávy za r. 2006 se v r. 2006, v němž projekt začal, zúčastnilo školení kolem 1500 pracovníků, v dalších letech by se počet proškolených měl zvýšit – až na 6 000. V první řadě mají být školeni pracovníci odpovědní za školení v jednotlivých členských státech, aby mohli náležitě předávat informace účastníkům ve svých zemích. Školení by mělo korespondovat s vývojem právo Společenství a mělo by se týkat pracovníků kontroly, kteří denně některými aspekty práva Společenství, a na účastníky z třetích zemí. Školení musí být schopno reagovat rychle na mimořádné události, aby bylo zajištěno, že je případná hrozba řešena stejným způsobem ve všech dotyčných státech. Délka kurzů školení se pohybuje mezi 2 a 10 dny.