Bezpečnost potravin

Zdravotní rizika z nanotechnologie

Vydáno: 20. 9. 2007
Autor: pospisilova

Přehled výzkumných projektů řešených v 5. a 6. rámcovém programu EU za podpory Evropské komise.

Zájem o nanotechnologii je velký, neboť poskytuje jedinečné vlastnosti nanočásticím materiálů, což umožňuje jejich nové aplikace. Jedinečné vlastnosti nanočástic však mohou představovat potenciální riziko. Nanočástice mají vzhledem ke své malé velikosti a velké ploše vůči objemu značně odlišné reakční vlastnosti než částice velkých rozměrů. Z toxikologického hlediska by proto bylo špatné domnívat se, že se budou materiály chovat stejně. Jediný způsob, jak identifikovat zdravotní a ekologická rizika, která jsou specifická pro nanočástice, je provést toxikologické testy za pomoci “nanotech” materiálů.
 
Prostřednictvím 5. a 6. rámcového programu V & V v EU podpořila Evropská komise řadu výzkumných projektů, jejichž záměrem bylo vyšetřovat nové účinky nanočástic na lidské zdraví. Jsou to např. projekty:
 
* NANODERM: Kvalita pokožky jakožto bariery vůči ultrajemným částicím.
Zjistilo se, že produkty obsahující nanočástice TiO2 nepředstavují riziko pro zdravotní stav pokožky.
* NANOPATHOLOGY: Úloha nanočástic v patologiích indukovaných v biomateriálu.
Pozn.: nanopatologie je obor vzdělávání, který se zabývá reakcemi organismu na přítomnost cizích předmětů (nanočástic: 10-9–10-7; mikročástic: 10-6–10-5).
* IMPART: Lepší pochopení dopadu nanočástic na lidské zdraví a životní prostředí.
* NANOSAFE/NANOSAFE2: Bezpečná výroba a použití nanomateriálů.
* NANOTOX: Výzkumná podpora objasňování toxikologického dopadu nanočástic na lidské zdraví a životní prostředí.
* NANOTRANSPORT: Chování aerosolů uvolněných do ovzduší při výrobě nanočástic.
* PARTICLE RISK: Posuzování rizika z expozice malým pevným nebo kapalným částicím (tzv. particulates; jde o maličké částice pevné látky nebo kapaliny suspendované v plynu, tj. aerosoly).
* POLYSOA: Polymery v sekundárních organických aerosolech.
  
Zdroj: CORDIS
Pozn.: Ve Velké Británii byla zřízena internetová stránka www.safenano.org/ věnovaná výhradně informacím o zdravotních aspektech a bezpečnosti nanotechnologie.