Bezpečnost potravin

Zdravotní nezávadnost krmiv

Vydáno: 23. 1. 2009
Autor: bodokova1

Proč je nutná úzká spolupráce veterinářů a provozovatelů krmivářských podniků?

Úzká spolupráce PKP s veterinární sférou je bezpodmínečně nutná minimálně z těchto důvodů:
 
1. Protože pod písmenem j) § 2 zákona č. 91/96 S., v platném znění je definováno podmíněně použitelné krmivo takto: „Podmíněně použitelným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, jež nesplňuje některý z požadavků stanovených tímto zákonem, právními předpisy vydanými na jeho základě nebo předpisy Evropských společenství, a jež nelze z tohoto důvodu užít pro původní účel, za předpokladu, že je u tohoto krmiva, doplňkové látky nebo premixu zachována jeho zdravotní nezávadnost“. Právě tato zdravotní nezávadnost krmiv je posuzována veterináři.
 
Rizika a faktory, které mohou způsobit zdravotní závadnost krmiv, bude nutné brát v úvahu při analýze a řízení rizika jak v oblasti prvovýroby krmiv (v rozsahu správných praxí), tak případně u ostatních PKP např. při tvorbě správných praxí, případně systému HACCP.
 
 
2. Protože jak v zemědělské prvovýrobě, tak u ostatních PKP jsou používána medikovaná krmiva, případně léčivé přípravky, na které se zákon o krmivech nevztahuje. Přesto např. obecný pojem „kontaminace“ se vztahuje rovněž na tuto oblast.
 
Jak výroba, tak použití zdravotně nezávadných krmiv jsou řízeny jednak předpisy ES. Například oblast medikací je obsažena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, v platném znění, nebo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 stanovuje podmínky na hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu, která nejsou určena pro lidskou spotřebu. Veterinární problematika je také upravena vnitrostátními předpisy, jako jsou např.: Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
 
3. Protože pojem „zdraví zvířat“ je jednou z podmínek pro naplnění pojmu „welfare zvířat“ a protože některé ze zásad welfare zvířat mají úzkou spojitost s výrobou a používáním bezpečných krmiv. Proto je nezbytné věnovat pozornost zdravotní nezávadnosti krmiv.
 
 
Podrobné informace o rizicích zdravotně závadných krmiv najdete na: