Bezpečnost potravin

Závěry předsednické konference k potravinářskému výzkumu

Vydáno: 23. 4. 2009
Autor: bodokova1

Stěžejní body, přednesené v závěru mezinárodní konference, která proběhla ve dnech 21. - 22. 4. 2009 v Kongresovém centru v Praze.

  

.       Systematicky reagovat na nové vědecké poznatky o nežádoucích látkách v potravinách a v materiálech přicházejících do styku s potravinami.
 
·         V rámci činnosti EK a EFSA vyvíjet aktivity, které povedou k přípravě vědecky podložených stanovisek pro tvorbu nových legislativních předpisů  EU.
 
·         Podporovat nezávislá vědecká stanoviska EFSA pro přípravu legislativy.
 
·         Je důležité podporovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti potravinářského sektoru a využívání moderních technologií ve výrobě a výsledky týkající se bezpečnosti potravin sdílet s dalšími zájmovými organizacemi (stakeholders).
 
·         Podporovat vytvoření harmonizovaného systému sběru a sdílení dat v rámci členských států EU pro sledování a hodnocení rizik a podporovat aktivity EFSA v tomto směru.
 
·         S pomocí a podporou EFSA pro EK posílit pozici EU v Codex Alimentarius.
 
·         Podpořit důsledné dodržování principů sledovatelnosti (traceability), aplikovat moderní diagnostické technologie a databáze.
 
·         Podporovat efektivní spolupráci a komunikaci CRL a NRL.
 
·         Podporovat zavádění nových rychlých a validních postupů při kontrole bezpečnosti potravin (screening), ale i pro rychlé odhalování kvality/falšování výrobků na trhu a pro kontrolu shody s deklarací na obalu.
 
·         Ve spolupráci s koordinačními místy v jednotlivých členských státech (tzv. Focal Points) podporovat spolupráci EFSA s vědeckými institucemi členských států za účelem zdokonalení využití lidských i finančních zdrojů EU.
 
·         Trvale a efektivně podporovat spolupráci s CIAA a s technologickou platformou Food for Live.
 
·         Posílit komunikaci a spolupráci vědeckého sektoru s výrobci a spotřebiteli.
 
·         Klíčovou roli v oblasti kvality potravin má vždy konečný spotřebitel. Proto je důležité podporovat vzdělávání a informovanost spotřebitelů. Je potřeba zdokonalovat přenos informací z kompetentních organizací směrem ke konzumentům a jejich zástupcům v nevládních organizacích.
 
·         Stále se zvyšující role médií při ovlivňování spotřebitele v oblasti bezpečnosti potravin.
 
·         Věnovat trvalou péči preventivnímu vyhledávaní zdravotních rizik z potravin. Klást důraz na proces monitoringu a aktivní dozor pro zvažování rizik a benefitů (přínosů) pro spotřebitele. Je nutné také zdokonalovat systém zvažování rizik a benefitů pro všechny složky společnosti.
 
·         Rozvíjet spolupráci na výzkumných projektech se zeměmi mimo Evropu.
 
·         Klíčovou záležitostí je, aby výsledky výzkumných poznatků byly šířeny co nejrychleji.
 
·         Konference umožnila širokou komunikaci mezi evropskými institucemi (EC Research, DG SANCO, EFSA), národními i mezinárodními státními i nevládními potravinářskými federacemi a představiteli evropských univerzit a výzkumných pracovišť.