Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: Vysoce rizikové rostliny – jak EU hodnotí rizika rostlinných komodit?

Vydáno: 11. 6. 2020
Autor: KM EFSA

Termín konání: pátek 26. června 2020, 13:30-14:30 hod.

Sledujte on-line: pátek 26. června 2020, 13:30 – 14:30 hod.

Registrace

Program webináře

Souvislosti

Článek 42 nařízení (EU) 2016/2031 zavedl concept „vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů“, kterými se rozumí „vysoce riziková rostlina“, „vysoce rizikový rostlinný produkt“ nebo „jiný vysoce rizikový předmět“, které pocházejí ze třetí země a nejsou zařazeny na seznam podle článku 40 nebo se na ně v dostatečné míře nevztahují požadavky podle článku 41 ani se na ně nevztahují dočasná opatření podle článku 49 a které na základě předběžného posouzení představují pro území Unie riziko nepřijatelné úrovně z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů. Dočasný seznam Unie byl publikován 18. prosince 2018 a je něm uvedeno 35 rodů a 2 druhy rostlin. Dovoz těchto rostlin do je EU je zakázán.

Organizace třetích zemí zodpovědné za ochranu rostlin mohou požadovat výjimku z uvedeného zákazu, a to na základě poskytnutí technické dokumentace Evropské komisi. Dokumentace představuje podklad pro hodnocení rizik komodity, které provádí EFSA.

Dne 31. října 2018 EFSA zveřejnil technickou zprávu, která definuje požadavky na informace, které musí technická dokumentace obsahovat.

Dva předcházející webináře, 12. února 2019 a 17. října 2019, měly pomoci organizacím třetích zemí zodpovědným za ochranu rostlin při přípravě a zasílání technické dokumentace.

Cílem tohoto webináře je vysvětlit veřejnosti smysl tohoto fytosanitárního opatření a podpořit organizace třetích zemí zodpovědné za ochranu rostlin při dalším zvyšování kvality poskytované dokumentace. Po jednom roce provádění hodnocení rizik vysoce rizikových rostlin získali odborníci EFSA zkušenosti, které by rádi sdíleli s ostatními zainteresovanými.

Webinář je také příspěvkem EFSA k Mezinárodnímu dni zdraví rostlin.

V průběhu webináře budou moci účastníci klást dotazy, které EFSA bude orálně či písemně zodpovídat. Záznam webináře bude zveřejněn.

Z technických důvodů je počet účastníků omezen na 500.

Zdroj: EFSA