Bezpečnost potravin

Výzva k zaslání dat o výskytu kyseliny erukové v potravinách a krmivech

Vydáno: 28. 5. 2015
Autor: KM EFSA

Konečný termín pro zaslání dat: 1. srpna 2015

Maximální množství kyseliny eruková v olejích a tucích určených k lidské spotřebě a použití v krmivech obsahujících přidané oleje a tuky je definováno nařízením (ES) č. 1881/2006, v doplnění nařízením Komise (EU) č. 696/2014 Směrnicí Komise (ES) č. 2006/141/ES je stanoven přísnější limit pro kojeneckou výživu a následnou výživu.

Kyselina eruková je přírodní rostlinný jed, který je kontaminantem (dle definice kontaminantu z nařízení Rady č. 315/93/EHS z 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách), neboť přítomnost kyseliny erukové v potravinách je výsledkem zemědělské produkce, zejména volby odrůdy.

Vhodnost stanovení maximálního limitu pro kyselinu erukovou byla zdůrazněna ve stanovisku Vědeckého výboru pro potraviny o základních požadavcích na kojeneckou a následnou výživu ze dne 17. listopadu 1993.

Už když byl stanoven maximální limit pro kyselinu erukovou nařízením (ES) č. 1881/2006 bylo považováno za nezbytné přehodnotit tento limit v budoucnosti na základě aktualizovaného hodnocení rizik a také zvážit vhodnost stanovení maximálního limitu pro kyselinu erukovou v krmivech.

Dne 30. dubna 2015 bylo publikováno nové nařízení Komise (EU) č. 2015/705, kterým se stanoví metody odběru vzorků a pracovní charakteristiky metod analýzy pro úřední kontrolu obsahu kyseliny erukové v potravinách a kterým se zrušuje směrnice Komise 80/891/EHS.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán Evropskou komisí, aby zhodnotil rizika pro zvířata a lidi související s přítomností kyseliny erukové v potravinách a krmivech (mandát č. M-2015-0012) a v té souvislosti publikuje tuto výzvu o poskytnutí dat.

Výrobci potravin, národní autority, výzkumné instituce, akademická sféra, provozovatelé potravinářských podniků a další organizace jsou vyzvány k poskytnutí analytických dat o koncentracích kyseliny erukové v potravinách a krmivech.

Data by měla být poskytnuta prostřednictvím rozhraní „Data collection Framework (DFC): https://dcf.efsa.europa.eu/dcf-war. Univerzity a další akademické organizace, výrobci potravin, provozovatelé potravinářských podniků a další mohou data poskytnout v Excelu zasláním na email data.collection@efsa.europa.eu.

Další informace, vč. požadavků na data naleznete na webu EFSA.

Termín pro zaslání dat: 1. srpna 2015

Kontakt pro případné dotazy: data.collection@efsa.europa.eu

Zdroj: EFSA: Call for Erucic acid occurrence data in food and feed