Bezpečnost potravin

Výzva k předložení dat o genotoxicitě umělých sladidel

Vydáno: 22. 7. 2021
Autor: KM EFSA

Termín pro registraci zájmu: 30. 7. 2021, termín pro zaslání dat je 30. 12. 2021

Termín pro přihlášení zájmu: 30. 07. 2021

Termín pro předložení údajů: 30. 12. 2021

Účelem této výzvy k poskytnutí údajů je nabídnout zainteresovaným stranám a/nebo zúčastněným stranám možnost předložit zdokumentované informace (publikované, nepublikované nebo nově vytvořené), které jsou důležité pro přehodnocení acesulfamu K (E 950), soli aspartamu-acesulfamu (E 962), isomaltu (E 953), sukralosy (E 955), neohesperidinu DC (E 959), neotamu (E 961), laktitolu (E 966), xylitolu (E 967) a cyklamátů (E 952 i, ii,iii).

Lhůta pro předložení údajů a zveřejnění kontaktních údajů

Zúčastněné strany a zúčastněné subjekty by měly do 30. 12. 2021 poskytnout níže popsané informace.

Do 4 týdnů od zveřejnění této výzvy sdělte písemně e-mailem na adresu: fip@efsa.europa.eu svou připravenost předložit požadované informace ve výše uvedeném termínu nebo případný návrh na nový termín s uvedením oprávněných důvodů. V závislosti na obdržených odpovědích vám bude e-mailem a aktualizací aktuální výzvy sdělena konečná lhůta.

V souladu s čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 257/2010 nebudou informace, které nebudou předloženy v konečné lhůtě, při novém hodnocení zohledněny. Ve výjimečných případech však může úřad EFSA se souhlasem Komise rozhodnout, že zohlední informace předložené po uplynutí lhůty, pokud jsou tyto informace pro přehodnocení potravinářské přídatné látky významné.

Abychom usnadnili spolupráci všech zainteresovaných podnikatelských subjektů a zúčastněných stran při poskytování potřebných údajů, žádáme vás o souhlas se sdělením kontaktních údajů dalším stranám, které projevily zájem poskytnout požadované informace. Pokud si nepřejete zpřístupnit své kontaktní údaje, jasně to uveďte v první komunikaci.

Požadované informace

Úřad EFSA laskavě vyzývá podnikatelské subjekty a další zainteresované strany (vlády, zainteresované organizace, univerzity, výzkumné instituce, společnosti), aby poskytly informace o následujících potravinářských přídatných látkách:

Číslo dotazu EFSA

Potrav. přídatná látka 

E kód

EFSA-Q-2011-00721

Acesulfame K

E 950

EFSA-Q-2011-00727

Salt of aspartame-acesulfame

E 962

EFSA-Q-2011-00723

Isomalt

E 953

EFSA-Q-2011-00724

Sucralose

E 955

EFSA-Q-2011-00726

Neohesperidine DC

E 959

EFSA-Q-2011-00740

Neotame

E 961

EFSA-Q-2011-00728

Lactitol

E 966

EFSA-Q-2011-00729

Xylitol

E 967

EFSA-Q-2011-00733; EFSA-Q-2011-00734;
EFSA-Q-2011-00735

Cyclamates

E 952 i, ii, iii

 

Údaje o toxikologii: genotoxicita

Současné pokyny pro hodnocení genotoxicity látek (EFSA SC, 2011[5]; EFSA SC, 2017[6]), které se vztahují na hodnocení bezpečnosti potravinářských přídatných látek, doporučují soubor základních testů pro zjišťování tří důležitých genetických koncových bodů: genové mutace, strukturální chromozomální aberace (tj. klastogenita) a numerické chromozomální aberace (tj. aneugenita). Kromě toho byla podstatná část dostupných studií genotoxicity pro potravinářské přídatné látky, které jsou předmětem přehodnocení, dokončena před vydáním současných pokynů OECD pro zkoušky, což má za následek omezení pro několik současných hodnocení.

Předběžné posouzení provedené pracovní skupinou Sladidla panelu FAF mělo za cíl zjistit, zda dostupné údaje o genotoxicitě pro každou látku budou považovány za dostatečné s ohledem na stávající normy, nebo zda byla zjištěna potřeba dalších informací považovaných za relevantní pro posouzení genotoxicity, aby bylo možné pokročit v celkovém posouzení bezpečnosti a dospět k závěru. Toto posouzení ukázalo, že je třeba získat doplňující údaje pro řadu potravinářských přídatných látek.

Veškeré informace naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA