Bezpečnost potravin

Výzva EFSA k poskytnutí dat a informací o grayanotoxinech v potravinách

Vydáno: 28. 1. 2022
Autor: KM EFSA

Termín: 14. února 2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je odpovědný za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv v Evropě.

V souladu s čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 (dále jen „obecné potravinové právo“) obdržel úřad EFSA od Evropské komise žádost o hodnocení rizik pro lidské zdraví souvisejících s přítomností grayanotoxinů vzbuzujících obavy v medu z rostlin z čeledi Ericaceae a v dalších potravinách z rostlin z čeledi Ericaceae (EFSA-Q-2020-00509). Tato žádost byla přidělena Vědeckému panelu pro kontaminanty v potravinovém řetězci (panel CONTAM) a ten zřídil pracovní skupinu pro grayanotoxiny. Pracovní skupina v současné době vypracovává hodnocení rizik a předpokládá se, že před konečným přijetím návrhu stanoviska komisí CONTAM proběhne veřejná konzultace.

EFSA si je vědom toho, že zúčastněné strany (tj. vnitrostátní orgány, výzkumné instituce, akademická obec, provozovatelé potravinářských podniků a další zúčastněné strany) mohou mít relevantní informace týkající se výskytu grayanotoxinů v medu a dalších potravinách z Ericaceae uváděných na trh v EU, které nejsou veřejně dostupné, ale jsou zajímavé pro vypracování návrhu hodnocení rizik. EFSA by proto rád navázal spolupráci se zúčastněnými stranami s cílem získat podněty ke konkrétním otázkám, které jsou uvedeny v přiloženém průzkumu:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FP_CONTAM_grayanotoxins

Zúčastněné strany se vyzývají, aby na výzvu odpověděly do 14. února 2022, příp. aby navrhly předložení požadovaných informací v novém termínu s příslušným odůvodněním a/nebo poskytly kontaktní údaje zúčastněných stran se specifickými odbornými znalostmi v dané oblasti.

Zdroj: EFSA