Bezpečnost potravin

Význam MRSA pro veřejné zdraví

Vydáno: 6. 4. 2009
Autor:

Stanovisko EFSA k bakterii Staphylococcus aureus rezistentní k meticillinu (MRSA) nacházející se v potravinách a u živých zvířat.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 27.3.2009 stanovisko týkající se významu MRSA pro veřejné zdraví (viz příloha). Panel pro biologická rizika (BIOHAZ) v něm došel k závěru, že potraviny sice mohou být kontaminovány MRSA, avšak v současné době neexistuje žádný důkaz o tom, že konzumace nebo manipulace s kontaminovanými potravinami vede ke zvýšení rizika toho, že by se člověk stal přenašečem nebo se nakazil touto bakterií. Panel také konstatoval, že tam, kde je výskyt MRSA u zvířat určených k produkci potravin vysoký, jsou osoby, které přicházejí do kontaktu s živými zvířaty, zvláště chovatelé, veterinární pracovníci a jejich rodiny vystaveny většímu riziku než obecná populace.

V případě zvířat určených k produkci potravin se objevil specifický typ MRSA označený jako CC398. Nejčastěji se přenáší bez symptomů intenzivně chovanými zvířaty. Panel uvádí, že tento kmen představuje malý podíl na celkovém výskytu MRSA v EU. Různé typy MRSA, včetně CC398 lze nalézt na jatkách a na syrovém mase. Na základě současných údajů panel uvádí, že riziko nákazy u pracovníků jatek a osob manipulujících s masem se zdá být nízké.
 
Podle předsedy panelu BIOHAZ “neexistuje dosud důkaz, že se osoby nakazí kmenem CC398 MRSA z konzumace kontaminovaných potravin. Neexistuje ani důkaz, že tento kmen způsobuje nemoci z potravin”.
 
Panel dále poznamenává, že výskyt CC398 v Evropě je značně rozdílný. V zemích, kde se vyskytuje, je kmen CC398 zjišťován u prasat, telat a kuřat-broilerů.
 
Domácí mazlíčci jsou také infikováni MRSA, ale téměř ve všech případech se bakterie přenáší z člověka na zvíře a pak zpět na člověka. Panel uvádí, že není k dispozici žádná specifická studie, která by zkoumala relativní riziko různých malých zvířat a koní jako zdrojů infekce u člověka.
 
Podle panelu pohyb zvířat a kontakt mezi zvířaty jsou pravděpodobně důležité faktory pro přenos CC398. Asi nejdůležitější cesta přenosu na člověka je přímý kontakt s živými zvířaty a jejich prostředím. Nejúčinnější opatření budou proto pravděpodobně na úrovni farem.
 
Systematické monitorování MRSA ve všech státech EU by podle panelu BIOHAZ ukázalo na trendy ve vývoji MRSA u zvířat určených k produkci potravin. Dále by se měly harmonizovat metody pro odběr vzorků, detekci a kvantifikaci MRSA u lidí i zvířat a pro detekci MRSA jako kontaminantu v potravinách a v životním prostředí.
 
Problematikou MRSA se vedle EFSA zabývá ECDC (European Centre for Disease Control and Prevention) a EMEA (European Medicines Agency). EMEA publikovala dokument o použití antibiotik u zvířat v souvislosti s infekcí MRSA (EMEA reflection paper). Společný dokument těchto tří evropských institucí bude uveřejněn později.
 


Staphylococcus aureus je bakterie, která se trvale nebo přerušovaně přenáší zdravými osobami a je velmi častou příčinou méně významných kožních infekcí, které obvykle nevyžadují léčbu. U pacientů v nemocnicích je S. aureus běžnou příčinou infekcí získaných v nemocnici. Jeho varianta, meticillin rezistentní S. aureus (MRSA) se prvně objevila v 70. letech minulého století. V současné době se často vyskytuje v nemocnicích v řadě států EU. V posledních letech se mimo nemocnice vyvinuly klony MRSA, které způsobují infekce u osob, které nejsou s nemocnicí nijak spojeny.


 
 
Zdroj: EFSA
 
Problematika methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus (MRSA) (informace KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě)