Bezpečnost potravin

Výzkum využití sacharózy k nepotravinářským účelům v ČR

Vydáno: 20. 4. 2009
Autor: berankova1

Projekt  vysokých škol a výzkumných ústavů v ČR.

Cukrovka je nejproduktivnější plodinou mírného zeměpisného pásma. I ve světě stále patří mezi 15 nejvýznamnějších plodin. Dosahuje dnes více než desetinásobku výnosu cukru oproti počátku svého pěstování  před více než 170 lety. Vyprodukovaný cukr a vedlejší produkty jsou cennou obnovitelnou surovinou pro potravinářský a fermentační průmysl, pro produkci pohonných látek, ale i pro malotonážní chemii.

Projekt  zahrnuje dílčí výzkumné projekty, jenž jsou zaměřeny na využití sacharózy k nepotravinářským účelům. Jednotlivé dílčí projekty byly připraveny na vybraných pracovištích vysokých škol v ČR a výzkumných ústavů oboru a zahrnují problematiku od vstupní suroviny (např. analýza genotypů cukrovky, geneticky modifikované odrůdy), přes nové generace biopaliv (biobutanol, bioplyn) až k výzkumu a vývoji prebiotik a biodegradabilních tenzidů a plastů. Významná část projektu je věnována i novým separačním metodám se sníženou zátěží životního prostředí a vyššímu využití odpadů cukrovarnické a lihovarnické výroby (např. bezodpadové postupy).

Výsledky projektu by se měly stát podkladem pro vývoj výrobních postupů a jejich zavádění do praxe. Následným efektem by mělo být opětné rozšiřování ploch pro pěstování cukrovky, zejména v oblastech, kde na základě regulace EU byla výroba cukru pro potravinářské aplikace, a tím i pěstování cukrovky, zastavena.
Perspektivní zpracovatelé cukrovky pro nepotravinářské účely budou spíše z kategorie malých až středních podniků, které mohou být organizačními jednotkami cukrovarů nebo zemědělských podniků. Z ekonomického hlediska pak odpadnou náklady na dopravu a bude možno lépe využívat energii.

Listy cukrovarnické a řepařské 125, 2009, č.1, s.28-33
Objednávka kopie článku