Bezpečnost potravin

Vývoj metody pro screeningová stanovení mykotoxinů

Vydáno: 4. 6. 2008
Autor:

Blízká infračervená (NIR) spektroskopie použita pro stanovení obsahu DON a vizuálně poškozených fuzariozních zrn v pšenici a ječmeni. Metoda vyžaduje další zkoumání a stanovení podmínek použitelnosti.

Významným faktorem ovlivňujícím bezpečnost potravinového řetězce je riziko výskytu mykotoxinů. Mezi nejběžnější mykotoxiny v obilovinách patří deoxynivalenol (DON), známý rovněž jako vomitoxin. Jedná se o metabolit nízké molekulové hmotnosti ze skupiny trichothecenových mykotoxinů, produkovaných houbami rodu Fusarium, zejména F. graminearum. Tyto houby běžně napadají listy a klasy pšenice a ječmene, resp. palice kukuřice. Kontaminace mykotoxiny má značný celosvětový ekonomický dopad. V Evropě jsou pro obsah DON stanoveny maximální limity nařízením Evropské komise (ES/1881/2006), což s sebou přináší nutnost testování velkého množství vzorků, a je proto nezbytný vývoj rychlých metod stanovení obsahu mykotoxinů v cereáliích pro orientační zjišťování jejich přítomnosti. Rychlou metodou stanovení některých základních kvalitativních parametrů, již využívanou v praxi, je blízká infračervená (NIR) spektroskopie. Byly studovány možnosti využití viditelné až velmi blízké infračervené spektroskopie pro stanovení obsahu DON a vizuálně poškozených fuzariozních zrn v pšenici a ječmeni. Pro měření byly použity jednoodrůdové soubory pšenice a ječmene i běžné vzorky od farmářů z různých oblastí ČR. Z korelační analýzy normalizovaných spekter byly určeny nejtěsnější korelace odrazivosti s DON v oblasti 500–650 nm a 900–1 000 nm. Mezi jednotlivými skupinami vzorků byly ale pozorovány rozdíly. Výsledky ukazují, že je možné vytvořit kalibrační modely, které mohou být použity pro orientační stanovení obsahu DON v pšenici a ječmeni. Statistické zpracování metodou analýzy hlavních komponent ukázalo, že hlavní podíl spektrálního rozptylu byl tvořen celkovou odrazivostí vzorku. Pro možnost praktického využití IČ spektroskopie pro odhady intenzity napadení, resp. obsahu DON bude třeba provést zkoumání na dalších sériích vzorků a stanovit podmínky použitelnosti.