Bezpečnost potravin

Výrobci krmiv v EU

Vydáno: 5. 3. 2010
Autor:

Seznam schválených podniků v EU na výrobu krmiv.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (+ oprava) z 12.1.2005 stanovujícího požadavky na hygienu krmiv, musí být podniky vyrábějící nebo uvádějící na trh určitá aditiva do krmiv, premixy a vícesložková krmiva schváleny kompetentním orgánem příslušného členského státu. Souhlas lze také požadovat podle národní legislativy členského státu, kde je podnik umístěn. Ve shodě s článkem 19 nařízení (ES) č. 183/2005 musí členské státy aktualizovat seznamy těchto podniků. Komise má za úkol vytvářet společný seznam EU a zajistit jeho dostupnost veřejnosti. Komise proto vytvořila jeden, centrální přístup k seznamům podniků zabývajících se krmivy, které uveřejnily jednotlivé členské státy.