Bezpečnost potravin

Všeobecný audit provedený Komisí v Rakousku v roce 2007

Vydáno: 12. 12. 2008
Autor:

Na případu Rakouska se prověřoval nový typ auditu účinnosti kontrolního systému v členském státu EU.

Článek 45 nařízení (ES) č. 882/2004 požaduje, aby experti Komise prováděli v členských státech všeobecné a specifické audity. Hlavním účelem těchto auditů je ověřit, zda oficiální kontroly prováděné v členských státech EU probíhají podle víceletých národních plánů kontrol (MANCP) a ve shodě s legislativou Společenství. Všeobecný audit představuje obsáhlý proces posuzování účinnosti kompetentních autorit členských států z hlediska implementace MANCP a legislativy EU týkající se potravin a krmiv. Skládá se z řady specifických auditů, které poskytují objektivní důkaz o účinnosti kontrolního systému, který je zaveden.

V příloze je k dispozici závěrečná zpráva Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO), která je výstupem z pilotního všeobecného auditu provedeného v Rakousku během roku 2007. Audit byl koncipován tak, aby pomohl vytvořit modus operandi pro tento nový typ komplexního auditu. Audit provedla Evropská komise v těsné spolupráci s rakouskými kompetentními autoritami, které se dobrovolně podílely na tomto úkolu.

Zprávy ze specifických auditů jsou rozděleny do dvou části:

část A: zabývá se horizontálními hledisky;
část B: zabývá se implementací sektorově specifických pravidel Společenství v oblastech, které jsou předmětem hodnocení.

Horizontální informace shromážděné v průběhu specifických auditů jsou uvedeny v sekci 5 zprávy, zatímco sektorově specifické problematiky pro každou příslušnou oblast jsou uvedeny v příloze zprávy.

 
Příloha: General Audit – Austria 2007 (final report; pdf, 452 kB, 130 stran)