Bezpečnost potravin

Vliv legislativy na kvalitu masných výrobků na Slovensku

Vydáno: 16. 3. 2007
Autor: pospisilova

Uvedený vývoj právních předpisů pro masné výrobky na Slovensku nepomohl ke  zlepšení  kvality výrobků.

Novodobý počátek potravinářské legislativy nastal na Slovensku vydáním zákona 152/1995 Z. o potravinách, který byl postupně novelami harmonizován s legislativou EU. V současnosti další připravená úprava reaguje na tzv. hygienický balíček předpisů EU, které začaly platit od začátku r. 2006.
Vedle zákona jsou požadavky na potraviny stanoveny v Potravinovém kodexu SR, členěném do tří částí, jejichž závaznost je dána příslušnými výnosy MP SR. První a druhá část kodexu je ve většině případů harmonizovaná s předpisy EU, ale ve třetí části jsou požadavky na komodity postavené na specifickém národním principu. Ustanovení týkající se masných výrobků, tuků a olejů jsou obsažena v páté hlavě třetí části kodexu, která nabyla účinnosti 1. 7. 2002, tzn. pět a půl roku po nabytí účinnosti zákona (přestože se jedná o prováděcí předpis k tomuto zákonu). V tomto mezidobí, kdy už neplatily závazné normy a ještě neexistoval kodex, došlo ke zhoršení praxe v potravinářství. V kodexu se stal po vzoru Rakouska zásadním ukazatelem kvalitní masné bílkoviny v masných výrobcích procentní obsah tuku a vody, což však má význam jen, pokud se vyrábí z masa. Používají-li se jiné suroviny, pak takové ukazatele o kvalitě výrobku nevypovídají. Již tehdy měl být stanoven požadavek na „čistou svalovou bílkovinu“, (jak to bylo v Německu), ale nebyly k dispozici výsledky šetření ohledně tohoto parametru v masných výrobcích na Slovensku. Výnos č. 1813/4/2003-100 z června 2003 stanovil povinnost označovat měkké masné výrobky třídami A, B a C. Výrobci většinou zařadili své výrobky do třídy „C“, ale spotřebitelé to ani nezaregistrovali. Nově byla tato hlava kodexu vydána výnosem č. 1895/2004-100, a to z obav o konkurenceschopnost v souvislosti s přistoupením k EU (obdoba české vyhlášky 264/2003 Sb., účinnost od 15. 10. 2005). V tomto kontextu je problémem, jak prokázat deklarovaný procentní podíl masa v masných výrobcích (co je maso?).
V souvislosti s uvedenými problémy je třeba:
– vypracovat nový předpis pro masné výrobky postavený na ukazateli čisté svalové bílkoviny s jasným zatříděním výrobků (včetně drůbežích)
podle zavedeného názvu,
– pro vymezení potřebného ukazatele stanovit v rámci plánu státního dozoru odběr vzorků a vyšetření na příslušný ukazatel kvality,
– následně přísně uplatňovat úřední dozor podle nařízení 852/2004.