Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko EFSA ke kantaxanthinu

Vydáno: 5. 11. 2010
Autor:

Úřad EFSA opakovaně přezkoumal rizika z použití karotenoidového barviva E 161 g, přípustného v EU jen do speciálních uzenin a do krmiv.
V rámci revize rizik z potravinářských barviv posuzoval úřad EFSA potenciální rizika z příjmu kantaxantinu (canthaxanthin, E 161g, CAS Registry Number 514-78-3), což je karotenoid sestávající především z all-trans-β-karoten-4,4’-dionu a malého množství dalších karotenoidů. Použití tohoto barviva je omezeno na barvení štrasburských párků v množství 15 mg/kg (směrnice 94/36/ES; vyhláška 4/2008 Sb.) a jako přídavek do krmiv za účelem dosažení výraznějšího zbarvení masa lososů, pstruhů, kuřat a zbarvení vaječných žloutků. Přídavek do krmiv je regulován:
směrnicí 2003/7/ES  ze dne 24. ledna 2003, kterou se mění podmínky pro povolení kanthaxanthinu v krmivech v souladu se směrnicí  70/524/EHS; (max. obsah kantaxanthinu v krmivu: 25 mg/kg pro ryby a drůbež kromě nosnic, 8 mg/kg  pro nosnice) a
nařízením 775/2008 ze dne 4. srpna 2008 , kterým se stanoví maximální limity reziduí pro doplňkovou látku kanthaxanthin, navíc k podmínkám stanoveným směrnicí 2003/7/ES; (limit reziduí ve žloutku: 30 mg/kg; v mase pstruhů: 5 mg/kg; v mase lososů: 10 mg/kg; u drůbeže: 15 mg/kg jater, 2,5 mg/kg kůže).

Kantaxantin byl několikrát posuzován výborem JECFA a SCF (naposledy v r. 2000) a přijatelná denní dávka byla stanovena na ADI = 0,03 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Vzhledem k tomu, že nebylo specifikováno, zda se hodnota vztahuje na přírodní nebo  syntetické barvivo nebo na obě, provádělo se nové posouzení. Podle informace z průmyslu se používá barvivo vyrobené synteticky.
Byly posuzovány vlivy na zdraví z různých hledisek (genotoxicita, karcenogenita, vliv na reprodukci, alergie), ale toxicita je velmi nízká. Rozhodující však je riziko ukládání krystalů kanthaxanthinu v sítnici, i když problémy s viděním mohou nastat až při dlouhodobém příjmu vysokých dávek a jen u osob s určitými změnami sítnice. Hodnota NOAEL (nebyl pozorován škodlivý efekt) byla stanovena 15 mg/den (1 tableta), což u 60kg člověka odpovídá  0,25 mg kanthaxanthinu/kg tělesné hmotnosti /den.
Ke zvýšenému zatížení osob může dojít v případě vysoké konzumace štrasburských párků a/nebo ryb, u nichž bylo barvivo přidáno do krmiva (červenější barva svaloviny lososa). Průzkum příjmu u dětí však prokázal, že ani u dětí  nedojde k překročení ADI při vysoké konzumaci jmenovaných potravin. ADI je proto ponechána na hodnotě 0,03 mg/kg tělesné hmotnosti/den.
EFSA však doporučuje, aby specifikace pro kantaxanthin byla upravena z hlediska obsahu těžkých kovů.

Stanovisko EFSA EFSA-Q-2008-249