Bezpečnost potravin

V EU neprošel návrh české vyhlášky o fortifikaci

Vydáno: 3. 12. 2008
Autor:

ČR navrhla doplňující seznam látek použitelných k obohacování potravin, ale nestanovila postup zacházení s výrobky, uvedenými na trh v EU, EHP a Turecku.

Orgány České republiky dne 30. listopadu 2007 oznámily Komisi v souladu s postupem stanoveným v nařízení 1925/2006/ES o fortifikaci potravin návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin – zejména paragraf 2 odst. 3 a paragraf 4 a rovněž přílohy č. 4 a 5 k uvedené vyhlášce (příloha č. 4: Seznam dalších látek a podmínky použití. příloha č. 5: Seznam rostlin a dalších látek, které jsou do potravin obecně zakázány). Touto vyhláškou měla být nahrazena vyhláška 446/2008 Sb.
Došlo ke konzultaci prostřednictvím Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a výsledkem je zamítavé rozhodnutí 2008/864/ES z 30. 7. 2008, které bylo zveřejněno 18. 11. 2008.
Česká republika je povinna nepřijmout svůj návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, pokud v něm neprovede požadované změny. Návrh vyhlášky musí být upraven tak, aby obsahoval jednoznačné údaje, pokud jde o zacházení s výrobky, jež nesplňují požadavky vyhlášky, avšak jsou zákonně vyrobeny a/nebo uvedeny na trh v jiných členských státech EU, Turecku nebo ve státech EHP. Detailní odůvodnění je popsáno v preambuli uvedeného rozhodnutí.
(Vyhláška 446/2004 Sb. byla tedy nahrazena vyhláškou 225/2008 Sb., kde sporné záležitosti nejsou uvedeny.)