Bezpečnost potravin

Upozornění SZPI

Vydáno: 30. 10. 2007
Autor: pospisilova

Postup SZPI při odběru vzorků na stanovení Listeria monocytogenes

Z důvodu zvýšeného výskytu Listeria monocytogenes na konci loňského a v průběhu letošního roku bylo ze strany dozorových orgánů (Státní veterinární správy ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, orgánů ochrany veřejného zdraví) České republiky přistoupeno ke sjednocení přístupu v interpretaci výsledků vyšetření na Listeria monocytogenes v potravinách.

 

Základem tohoto jednotného přístupu je přímo aplikovatelný předpis Společenství, a to nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických požadavcích na potraviny, které doplňuje tzv. „hygienický balíček“ evropských nařízení a na rozdíl od dříve platné národní legislativy mění i systém sledovaných komodit.

 

Ve výše uvedeném nařízení Komise je Listeria monocytogenes spolu se salmonelou na prvním místě v ukazatelích zdravotní nezávadnosti potravin. Limity pro L.monocytogenes jsou tímto nařízením stanoveny pro potraviny určené k přímé spotřebě, které jsou z hlediska L.monocytogenes členěny na dvě kategorie, a to na potraviny podporující růst L.monocytogenes a potraviny nepodporující růst L.monocytogenes.

 

Kategorie potravin určených k přímé spotřebě podporujících růst L.monocytogenes je ještě dále členěna podle místa odběru výrobků na:

a)         výrobky odebrané u výrobce před tím, než potravina opustí bezprostřední kontrolu výrobce (tj. výroba a expediční sklady) – u těchto výrobků se při odběru dozorovým orgánem sleduje přísnější limit „nepřítomnost“ listerií (0 KTJ/25g tzn. žádná kolonie tvořící jednotky ve 25g vyšetřované potraviny);

b)         výrobky uvedené na trh, kde se sleduje „počet L.monocytogenes v jednom gramu potraviny“ tj. limit 100 KTJ/g.

U kategorie výrobků nepodporující růst L.monocytogenes se sleduje dodržení limitu 100 KTJ/g , tedy stejný limit jako u předchozí skupiny výrobků již uvedených na trh.

 

Zařazení konkrétní potraviny budˇ do kategorie podporující anebo nepodporující růst L.monocytogenes závisí na době údržnosti výrobku („spotřebujte do“ nebo datum min. trvanlivosti) a jeho fyzikálně-chemických vlastnostech tj. pH a aktivitě vody (aw).

 

Nařízení Komise jasně definuje kategorii potravin nepodporující růst L.monocytogenes (stanovení limitu 100 KTJ/g), které musí splnit alespoň jedno z následujících kritérií:

 

  • výrobky s dobou údržnosti pod 5 dnů,

·         pH ≤ 4,4

·         aw ≤ 0,92,

·         pH ≤ 5,0 a zároveň aw ≤ 0,94,

 

všechny ostatní výrobky je nutné považovat za růst podporující L.monocytogenes.

 

V případě kategorie výrobků podporující růst L.monocytogenes má provozovatel potravinářského podniku (výrobce) možnost předložit dozorovému orgánu před odběrem vzorků vhodnou studii, kterou prokáže, že limit 100 KTJ/g nebude ve výrobku překročen po celou dobu údržnosti.

 

Pokud výrobce nepředloží dozorovému orgánu žádnou studii nebo předloží studii, kterou však neprokáže, že limit 100 KTJ/g nebude překročen po celou dobu údržnosti výrobku, bude odebraná potravina vyšetřena na přísnější limit „nepřítomnost L.monocytogenes“ tj. 0/25g. V opačném případě, kdy bude mít výrobce vhodnou studií, bude výrobek odebraný dozorovým orgánem vyšetřen na „počet L.monocytogenes“ tj. na limit 100 KTJ.

 

Zdroj:  http://www.szpi.gov.cz/cze/pristupy/article.asp?id=61289&cat=2164&ts=4ec68