Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 12. 1. 2007

Vydáno: 14. 1. 2007
Autor: pospisilova

Klást důraz na monitoring cizorodých látek přináší efekt Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
SVS ČR každoročně vypracovává Plán sledování (monitorování) cizorodých látek, který předkládá též Evropské komisi. Ta jej dosud vždy hodnotila jako správný a účinný a v souladu s příslušnými směrnicemi a rozhodnutími, a to jak samotný plán, tak dosažené výsledky. Od roku 1996, kdy tento systém platí, ČR neměla žádný problém, který by ohrozil možnost obchodování s členskými zeměmi (před vstupem) ani v rámci intrakomunitárního trhu (po vstupu do EU).
 
Podle „Plánu monitoringu cizorodých látek na rok 2007“ se v režii Státní veterinární správy ČR vyšetřují vzorky surovin a potravin živočišného původu, přičemž letos bude možné postihnout ještě širší spektrum reziduí veterinárních léčiv či průmyslových kontaminantů ohrožujících zdraví lidí. Plán počítá letos s navýšením o zhruba milion tři sta tisíc korun. Celkem bude tedy na sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a kontaminujících látek vynaloženo zhruba 26 a půl milionu korun na analýzy, které budou provádět tři státní veterinární ústavy a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
 
Za podstatné lze považovat i vyšetřování vybraných surovin a potravin na dioxiny a PCB (polychlorované bifenyly), a to na základě doporučení Komise 2006/794/ES. Minimální počet vzorků potravin živočišného původu na dioxiny a PCB byl pro ČR stanoven na 35. Tyto analýzy pak představují prakticky nejdražší vyšetřování.
 
Smyslem sledování cizorodých látek, různých reziduí a kontaminantů, je předcházet přímému ohrožení zdraví lidí. Lze říci, že v posledních deseti až patnácti letech setrvale shledáváme pokles výskytu nebezpečných látek v potravinách živočišného původu. Prakticky ve všech případech se zjištění pohybují pod povoleným limitem, a to ať jde o nebezpečné těžké kovy, či o rezidua léčivých látek. Již deset let toto s uznáním konstatuje Evropská komise. Na rozdíl od některých členských zemí EU prezentuje Státní veterinární správa svůj Plán i výsledky bezchybně a včas.
 
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR je potěšitelné, že zjištění učiněná v rámci provádění Plánu potvrzují účinnost státního veterinárního dozoru, což ve svém důsledku znamená důvěryhodnost domácí produkce a bezproblémovou uplatnitelnost potravin a surovin živočišného původu na intrakomunitárním trhu.
 
Při této příležitosti je vhodné vždy zdůraznit, že plnou zodpovědnost za zdravotní nezávadnost potravin, v tomto případě surovin a potravin živočišného původu, vždy nese výrobce a ten, kdo je uvádí do oběhu.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.