Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 6. 6. 2007

Vydáno: 6. 6. 2007
Autor: pospisilova

SVS ČR si rozumí s ČMMJZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Dnes podepsali zástupci Státní veterinární správy ČR a Českomoravské myslivecké jednoty dohodu o spolupráci. Podepsali ji Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR a Jaroslav Palas předseda ČMMJ.
 
Základním smyslem této dohody bylo stvrdit podpisy dosavadní dobrou spolupráci i na další období a to především pokud jde o péči o zdraví zvěře, o ochranu životního prostředí, a o mysliveckou a veterinární osvětu.
 
Pro Státní veterinární správu to znamená myslivce informovat mimo jiné o nařízených preventivních, ochranných a zdolávacích a v případě výskytu aviární influenzy (ptačí chřipky) na území České republiky informovat přímo sekretariát ČMMJ.
 
Českomoravská myslivecká jednota se v této souvislosti zavazuje spolupracovat s orgány veterinární správy při zdolávání nebezpečných nákaz zvěře a při kontrole plnění nařízených opatření, věnovat mimořádnou pozornost volně žijícím ptákům, a v případě hromadných nebo podezřelých úhynů zabezpečit dodání uhynulých ptáků k vyšetření. V případě nutnosti budou členové ČMMJ prostřednictvím sekretariátu ČMMJ a okresních mysliveckých sdružení průběžně instruováni o opatřeních, které například kvůli aviární influenze SVS ČR přijala.
 
V případě potvrzení aviární influenzy by členové ČMMJ byli nápomocni při plnění úkolů stanovených mimořádnými veterinární opatřeními (např. sběr uhynulých ptáků, pomoc při soupisu zvířat nebo utrácení v ochranných pásmech a pásmech dozoru, v případě potřeby i v dalších pásmech s omezením).
 
Mimořádnou pozornost budou myslivci věnovat sledování stavu divokých prasat jako potenciálního šiřitele klasického moru prasat. A i nadále budou předkládat požadovaný počet ulovených lišek za účelem kontroly vztekliny a podílet se na provádění orální vakcinace.
 
Mimo jiné bude ČMMJ své členy informovat o nezbytnosti vyšetřovat odlovené kusy volně žijící zvěře vnímavé na trichinelózu na přítomnost svalovce (trichinel). ČMMJ se bude též podílet na budování a udržování sběrných míst odlovené zvěře, a zajistí maximální informovanost myslivecké veřejnosti ve vztahu k povinnému provádění nařízených vyšetření zvěře v souladu se schválenou metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro daný rok, která se zveřejňuje ve Věstníku MZe ČR, a zajišťovat podmínky pro realizaci školení.
 
Pokud jde o péči o životní prostředí zavazuje se SVS ČR úzce spolupracovat s ČMMJ, a to především na určení rozsahu vyšetření cizorodých látek u zvěřiny, jako nejvhodnějšího bioindikátoru, a testaci vlivu pesticidů na zdravotní stav zvěře a její reprodukční schopnosti v přírodě. Každý okresní myslivecký spolek má úzce spolupracovat s krajskými veterinárními správami. Okresní myslivecký spolek zabezpečí bezplatně prostřednictvím mysliveckých sdružení požadované množství zvěřiny k laboratornímu vyšetření na cizorodé látky.
 
A v bodě, který se týká myslivecké a veterinární osvěty se SVS ČR zavazuje zajišťovat podle potřeby a svých možností účast lektorů z řad odborných veterinárních pracovníků.
 
ČMMJ se pak zavazuje informovat ve svých sdělovacích prostředcích o účinnosti a prospěšnosti spolupráce obou účastníků této dohody a seznamovat členy ČMMJ s požadavky veterinární péče na chov zvěře, s opatřeními stanovenými orgány veterinární správy.
 
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je dnes podepsaná dohoda potvrzením dosavadní dobré spolupráce s myslivci. Ta se dosud velmi osvědčila zejména při krocích při likvidaci vztekliny, dále při krocích proti klasickému moru prasat a v neposlední řadě i při krocích proti případnému rozšíření ptačí chřipky.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.