Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 29. 5. 2007

Vydáno: 29. 5. 2007
Autor: pospisilova

O dovozu produktů rybolovu a měkkýšů určených do ČR ze třetích zemíZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Když je řeč o produktech rybolovu, leckdo se nad touto úřední formulací otřese. Je však nutné použít nějakého pojmu, který obsáhne všechny sladkovodní i mořské živočichy.
 
Jelikož i pro dovozce ryb a měkkýšů je legislativa EU na první pohled poněkud složitá, někdy až nepřehledná, a neustále se mění, považuje Stání veterinární správa za vhodné tuto problematiku pojmout v celé její šíři, aby „bylo jasno“, a aby si dovozci včas uvědomili, co platí, a s jakými změnami je potřeba počítat.
 
Produkty rybolovu jsou definovány jako mořští nebo sladkovodní živočichové, volně žijící nebo farmově chovaní, včetně všech použitelných forem, částí a produktů těchto živočichů. Patří sem tedy i neživí (např. zamražení) měkkýši. Živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a živí mořští plži jsou samostatnou kategorií.
 
Od 1. 5. 2007 se používá nové veterinární osvědčení pro produkty rybolovu určené k lidské spotřebě uveřejněné v nařízení Komise (ES) č. 1664/2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a taktéž nové veterinární osvědčení pro dovoz živých mlžů určených k lidské spotřebě uveřejněné ve stejném předpisu. Obě osvědčení lze nalézt i na www.svscr.cz.
 
Osvědčení sestávají ze dvou částí, z hygienického osvědčení (public health attestation) a veterinárního osvědčení (animal health attestation). Animal health attestation musí být vyplněno v případě produktů rybolovu pocházejících z akvakultury.
 
Rozhodnutí Komise 2006/766/ES stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu a mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů v jakékoliv podobě určených k lidské spotřebě. Produkty rybolovu musejí navíc pocházet ze schválených výrobních podniků a lodí, živí mlži ze schválených produkčních oblastí a schválených potravinářských podniků. Seznamy jsou rovněž vyvěšeny na webových stránkách SVS ČR (www.svscr.cz).
 
Dovoz je možné uskutečnit za určitých podmínek i z některých třetích zemí, které na tomto seznamu nefigurují. SVS ČR může povolit dovoz mlžů z Kanady, Grónska, USA a dovoz produktů rybolovu z Angoly, Ázerbájdžánu, Beninu, Konžské republiky, Kamerunu, Eritrei, Fidži, Izraele, Myanmaru, Šalamounových ostrovů, Svaté Heleny a Toga, pokud:
a)      příslušný orgán třetí země nebo území poskytne ČR záruky, že tyto produkty byly získány za podmínek, které jsou přinejmenším rovnocenné podmínkám pro výrobu produktů Společenství a jejich uvádění na trh,
b)     příslušný orgán dovážejícího členského státu zajistí, aby produkty byly uváděny pouze na domácí trh v ČR,
c)      příslušný orgán třetí země musí přijmout příslušná opatření, aby byly tyto dovážené produkty od 31. října 2007 doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v příloze VI nařízení (ES) č. 2074/2005. Tyto produkty, pro něž bylo vydáno řádně vyplněné a podepsané osvědčení v souladu s vnitrostátními pravidly platnými před 31. říjnem 2007, však mohou být dováženy do Společenství až do 31. prosince 2007.
 
Pro Kanadu,  Grónsko a USA platí:
v případech dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě:
         zásilky osvědčené před 31.10.2007 mají být doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v rozhodnutí Komise 96/333/ES a v případě živých mlžů a mořských plžů navíc veterinárním osvědčením (animal health attestation), které je stanoveno v příloze VI nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, naposledy změněného nařízením (ES) č. 1664/2006,
         zásilky osvědčené po 31.10.2007 musí být doprovázeny osvědčením (public health attestation + animal health attestation), které je stanoveno v příloze VI nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, naposledy změněného nařízením (ES) č. 1664/2006.
 
Pro Angolu, Ázerbájdžán, Benin, Konžskou republiku, Kamerun, Eritreu, Fidži, Izrael, Myanmar, Šalamounovy ostrovy, Svatou Helenu a Togo platí:
 
v případech dovozu produktů rybolovu určených k lidské spotřebě:
         zásilky osvědčené před 31.10.2007 mají být doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v rozhodnutí Komise 95/328/ES a pokud se jedná o produkty rybolovu pocházejících z akvakultury navíc veterinárním osvědčením (animal health attestation), které je stanoveno v příloze VI nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, naposledy změněného nařízením (ES) č. 1664/2006,
         zásilky osvědčené po 31.10.2007 musí být doprovázeny osvědčením (public health attestation + animal health attestation), které je stanoveno v příloze VI nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, naposledy změněného nařízením (ES) č. 1664/2006.
 
V případech dovozu produktů rybolovu z USA se použije odlišné osvědčení stanovené v rozhodnutí Komise 2006/199/ES. V případech produktů rybolovu pocházejících z akvakultury, musí být zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v rozhodnutí Komise 2006/199/ES + veterinárním osvědčením (animal health attestation), které je stanoveno v příloze VI nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, naposledy změněného nařízením (ES) č. 1664/2006.
 
Nový Zéland má uzavřenou bilaterální dohodu s EU. Na základě této dohody se používá speciální osvědčení pro dovozy produktů rybolovu stanovené v příloze V rozhodnutí Komise 2006/855/ES.
Pokud se jedná o dovozy produktů rybolovu pocházejících z akvakultury a živých mlžů, zásilky musí být doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v příloze V rozhodnutí Komise 2006/855/ES + příslušným veterinárním osvědčením (animal health attestation), které je stanoveno v příloze VI nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, naposledy změněného nařízením (ES) č. 1664/2006.
 
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, by informace měla být základním vodítkem pro ty, kdo obchodují se vším, co „pochází z vody“.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.