Bezpečnost potravin

Tisková zpráva SOS ze dne 2. července 2007

Vydáno: 12. 7. 2007
Autor: pospisilova

SOS bojuje proti diskriminaci

 

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) společně s nevládní organizací Iuridicum Remedium zprovoznily v těchto dnech speciální telefonickou linku, na které mohou potenciální poškození sdělovat své zkušenosti s diskriminací. Jednotlivé případy budou dále analyzovány v rámci společného projektu obou subjektů s názvem  Co a je není diskriminace.

Diskriminace představuje vážný zásah do osobnostních práv a rozumíme jí jednání, kdy se s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné důvody pro rozdílný přístup, a pokud se tímto jednáním nesleduje legitimní cíl, nebo pokud nejsou použité prostředky sledovanému cíli přiměřené. Důvodem pro vznik tohoto projektu byla snaha zapojit se do řešení alarmující situace v oblasti antidiskriminační legislativy v České republice a podpořit tak přijetí komplexní právní normy, tj. antidiskriminačního zákona. Ten by právně zastřešoval stávající legislativní úpravu, která je obsahově nedostatečná a navíc roztříštěná do několika zákonů. Podle vyjádření několika odborníků na tuto problematiku je velice obtížné se v současné právní úpravě zorientovat i pro ně samé, natož pro laickou veřejnost. Lidé mnohdy neví, že určité jednání je vlastně diskriminační, ani jakými způsoby se proti němu bránit.

„Když  zavoláte na telefonní číslo 222 762 222, můžete nám sdělit své zkušenosti s diskriminačním jednáním se kterým jste se setkali, a také se zde můžete  dozvědět konkrétní způsoby, jak se proti němu bránit,“ říká koordinátorka projektu Jana Pospíšilová. Volat na tuto linku mohou lidé např. kvůli účtování dvojích cen, ocitnutí se na černé listině spotřebitelů, kteří uplatnili právo z odpovědnosti za vady, či zdravotně postižení, kteří se cítí být diskriminováni při poskytování zboží a služeb apod.

Kromě poradenské „horké linky“ chce SOS a Iuridicum Remedium monitorovat současnou situaci v oblasti diskriminačních praktik, poskytovat právní poradenství a právní cestou řešit vybrané případy diskriminace typické pro ČR. „Pro širokou veřejnost (podnikatele, spotřebitele či zaměstnance živnostenských úřadů) jsme dále připravili vzdělávací aktivity, jejichž prostřednictvím chceme obšírněji informovat o diskriminační problematice a způsobech řešení. Více se o seminářích a e-learningových programech, dozvíte na internetových stránkách SOS a IuRe,“ dodává Pospíšilová.

Podnikatelé budou mít také možnost přistoupit k tzv. Kodexu nediskriminujícího podnikatele, a tím tak vyjádřit svou vůli  a ochotu nepodílet se v rámci své podnikatelské činnosti na diskriminačních praktikách, o čemž bude veřejnost informovat „antidiskriminační nálepka“, která vznikne v rámci tohoto projektu.  

Ze zkušeností z poraden SOS je zřejmé, že se spotřebitelé s diskriminačním jednáním setkávají a nejsou to případy ojedinělé. Mezi nejčastější formy takového nepřijatelného chování patří účtování vyšších cen cizincům, účtování dvojích cen pro ženy a muže u vybraných typů služeb, odmítání podnikatelů poskytovat některé zboží a služby určitým skupinám obyvatelstva nebo odmítání pouštět rodiče do obchodu s kočárkem.

Kontakty:

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)

Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941

www.spotrebitele.info

 

Iuridicum Remedium

  

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.