Bezpečnost potravin

Tisková zpráva SOS ze dne 19. 3.  2007

Vydáno: 19. 3. 2007
Autor: pospisilova

SOS nabízí pomoc při řešení mimosoudních sporů v oblasti finančního poradenství

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) nabídlo Asociaci finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) spolupráci při urovnávání možných sporů mezi členy AFIZ a jejich klienty. Představensko AFIZ tuto spolupráci schválilo.
„Zástupce SOS se bude zúčastňovat jednání, podmínkou je, že s tím budou obě strany (klient i poradce) souhlasit. Klient by tak měl mít jistotu, že právní názor prezentovaný zástupci AFIZ a SOS je opravdu objektivní a nestraní finančnímu poradci coby členovi AFIZ,“ uvádí předseda SOS David Šmejkal.
Služba s názvem AFIZ SMÍR umožňuje klientům členů AFIZ, kteří mají za to, že byli poškozeni při poskytování služby finančního zprostředkování nebo poradenství, dosáhnout mimosoudního vyrovnání. Podmínkou je souhlas všech zúčastněných (tedy klienta a poradce) s tímto řešením. V takovém případě poskytuje AFIZ prostředí pro uzavření smíru, což znamená, že zástupce právního oddělení AFIZ je přítomen jednání o narovnání a poskytuje v průběhu něho na požádání kvalifikovaný právní názor na vzniklou situaci. Díky tomu by klient měl získat přiměřené zadostiučiní v případě, kdy mu skutečně vznikla škoda v důsledku jednání poradce a naopak, poradce by měl zadostiučinění poskytnout pouze v případě, že za škodu zodpovídá. Zástupce AFIZ v této věci dává pouze právní názor, nemá zde postavení rozhodce. Celé jednání je tedy založeno pouze na dohodě mezi klientem a poradcem. Pokud k ní dojde, má zpravidla písemnou formu.
AFIZ i SOS tuto službu poskytují bezplatně, což představuje nespornou výhodu pro klienty členů AFIZ oproti klientům ostatních zprostředkovatelů a poradců, kteří jsou zpravidla odkázáni na nákladné a zdlouhavé soudní řízení.
Vzhledem k délce trvání soudních sporů preferuje SOS systém mimosoudního řešení sporů, který je rychlejší a levnější variantou.
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
 
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, webové stránky www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.