Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Sdružení obrany spotřebitelů  8. 2. 2007

Vydáno: 9. 2. 2007
Autor: pospisilova

Pohled zpět je pohledem kupředu

Evropští spotřebitelé by měli být lépe ochráněni díky tzv. Zelené knize, kterou dnes zveřejnilo Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG SANCO) Evropské komise. Jejím cílem je vylepšit a aktualizovat stávající evropské spotřebitelské právo. Některé směrnice totiž vznikaly již v osmdesátých letech minulého století.
“Zelená kniha o revizi spotřebitelského acquis” (Green Paper on the Review of the Consumer Acquis) nezní zrovna bestseller, ale je to důležitý a vítaný dokument, přímo související s každodenním životem občanů EU. Zelená kniha startuje revizi právních norem, které upravují spotřebitelské smlouvy v oblasti timesharingu, cestovních služeb (pobyty a zájezdy), označování cen, kupních smluv a záruk, prodeje na dálku, podomního prodeje, nekalých smluvních ujednání a žalob na zdržení se protiprávního jednání. Některé z těchto norem vznikaly již před dvaceti lety, a je tedy čas shromáždit co nejvíce informací ohledně jejich silných a slabých stránek.
„Velmi vítáme, že se tyto změny do budoucna budou vztahovat i na digitální prostředí. Stále více k nám informace, zprávy, kultura a vzdělání, stejně jako zvuková a vizuální zábava přicházejí v digitální formě a spotřebitelé nemají v digitálním světě žádná nebo jen velmi omezená samostatná práva,“ konstatuje Ivana Picková, mluvčí SOS.
Tvorba shodnějších pravidel v rámci všech států a harmonizace různých pojmů, např. konceptu “spotřebitel” či “lhůta na rozmyšlenou” (doba, během které můžete změnit názor a od uzavřené smlouvy odstoupit), přinese spotřebitelům užitek – budou-li zvoleny správné a jasné definice.
Významnou výzvou bude zajistit, aby normy byly dostatečně pružné a schopné reagovat na nové problémy, které se mohou na trzích v budoucnu objevit. BEUC pochybuje, že takových výsledků lze dosáhnout trváním na zcela stejných pravidlech všude (tzv. maximální harmonizace). Bude se tímto problémem, kromě těch dalších, zabývat ve své odpovědi na Zelenou knihu, dokument konzultativního charakteru.
„Zelená kniha by měla vést ke zvyšování ochrany spotřebitelů, pokud budou výsledkem revizního procesu správné volby a rozhodnutí. Doufáme také, že revize zaměří pozornost na to, do jaké míry je evropské spotřebitelské právo prosazováno členskými státy na národní úrovni,” uzavírá Kateřina Bílá ze Sdružení obrany spotřebitelů.

Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
 
  • Ivana Picková, tisková mluvčí, pickova@spotrebitele.info, 604 956 114
  • Kateřina Bílá, právní poradce, bila@spotrebitele.info
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, webové stránky www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.