Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR 14. 3. 2007

Vydáno: 14. 3. 2007
Autor: pospisilova

Ministerstvo přispívá na propagaci ekozemědělství a biopotravinZpráva tiskové mluvčí T. Králové

 
Ministerstvo zemědělství se snaží přispět k tomu, aby se zvýšilo povědomí spotřebitelů o přínosu ekologického zemědělství pro člověka i krajinu a významu produkce a spotřeby biopotravin. Proto se ve spolupráci s partnery z nevládních organizací cíleně a dlouhodobě zaměřuje na propagaci a osvětu veřejnosti v těchto tématech. Každoročně se zvyšují také finanční prostředky určené na tyto aktivity. Zatímco v loňském roce šly na propagaci ekologického hospodaření čtyři miliony korun, letos by to mělo být více než šest milionů korun.
 
„Naším společným cílem je nejen zvýšit mezi spotřebiteli zájem o tuzemskou produkci z ekologického zemědělství, ale také oslovit další zemědělce, aby se zaměřili na výrobu bioproduktů a v širší míře také na jejich zpracování. Nabídka domácí bioprodukce je totiž nedostatečná a rostoucí poptávku spotřebitelů zajišťují obchodníci dovozem,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Ministerstvo zemědělství je partnerem dlouhodobých propagačních akcí, jako je především ocenění Bartákův hrnec pro nejlepšího ekozemědělce roku, nebo spolupořádání mezinárodní Letní akademie ekologického zemědělství v Lednici. Ministerstvo také přímo podporuje činnost nevládních organizací, spolupracuje s kontrolními organizacemi, které metodicky vede. K těmto akcím se přidalo pořádání Měsíce ekologického zemědělství a biopotravin, které se letos v září bude konat již potřetí. Jednou z jeho mnoha doprovodných akcí je vyhlášení biopotraviny roku. Dále jde o řadu programů zaměřených na veřejnost, ať již jde o dny otevřených dveří na ekofarmách, ochutnávky přímo u výrobců nebo u prodejců, tradiční dožínky či jarmarky. Součástí propagace je i výroba a distribuce informačních letáků, publikací. V závěru loňského roku vznikla za přispění ministerstva zemědělství učebnice Ekologického zemědělství, téma bylo zapracováno i do autorského televizního seriálu, který na podzim vysílala ČT, využívány jsou vzdělávací programy pro děti.
 
V současné době se společně se zástupci významných nevládních organizací zastřešujících jak prvovýrobce, tak prodejce a ostatní sympatizanty připravuje konkrétní podoba a forma propagace, na niž ministerstvo přispěje více než šesti miliony korun.
 
„Především propagaci, zpracování a marketing bude od příštího roku podporovat nový Program ekologické zemědělství a biopotraviny, který jsme nedávno schválili. Počítáme v něm s různými novinkami, například s pilotním projektem Bio do školek,“ doplnil ministr Petr Gandalovič.
 
Na propagaci ekologického zemědělství se Česká republika snaží získat také prostředky z Evropské unie. Evropské komisi předložila ke schválení projekt, který zastřešuje Státní zemědělský intervenční fond. Pro roky 2008 až 2010 v něm počítá s rozpočtem 30 milionů korun. Fond také letos v únoru přispěl dvěma miliony korun na zastoupení Česka na veletrhu ekologického zemědělství v Německu Biofach, kde na našem stánku se v dobrém světle prezentovalo 22 tuzemských výrobců biopotravin.
 
Během loňska i od začátku letošního roku přibylo ekologických farem a podíl ekologicky obhospodařované půdy se zvýšil na 6,5 procenta. „Jsme přesvědčeni, že rostoucí zájem o ekologické zemědělství nevyvolává jen nárůst dotací, ale vychází také z přesvědčení samotných zemědělců, z jejich vztahu k životnímu prostředí. Rozhoduje jistě i stále stoupající poptávka spotřebitelů po biopotravinách, což je pro zemědělce velmi důležité, když mají zajištěný odbyt,“  uvedl Petr Gandalovič.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe