Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 7. 9. 2007

Vydáno: 7. 9. 2007
Autor: pospisilova

Povodňové ohrožení opadá, na některých místech dosáhne vrcholu dnes večer

Horní toky Jihočeského kraje kulminují nebo jsou na poklesu, stejně tak horní toky řek v Jeseníkách. V oblasti Jeseníků dochází k ustávání srážkové činnosti, nicméně po řece Opavě postupuje povodňová vlna směrem dále po toku. Srážky ustávají i v povodí Bečvy a kulminují průtoky v povodí Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Výjimkou je pouze povodí Lužnice, kde lze očekávat další mírný vzestup až do neděle 9. září. Během dnešního dne a zítřejšího dopoledne vodohospodáři očekávají kulminaci průtoků a postupný pokles. Na Odře v Bohumíně se kulminace na úrovni 5-ti leté vody čeká dnes odpoledne. Pod Krnovem stále hrozí protržení hráze Petrova rybníka, složky Integrovaného záchranného systému situaci zvládají.
 
„Vážná situace je pod Krnovem, kde hrozí protržení hráze Petrova rybníka. Petrův rybník nestačí pojmout všechnu vodu, která se tak přelévá přes sypanou hráz a narušuje ji. Povodňová komise kraje konstatovala, že složky Integrovaného záchranného systému mají situaci pod kontrolou a svolání krizového štábu nebude nutné,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Již teď je třeba vyslovit poděkování, všem, kteří s povodní obětavě a vysoce profesionálně bojují,“ dodává.
 
Výstraha hlásné a předpovědní povodňové služby:
Výstraha vydaná dne 7. 9. t. r. v 8.41 hod. na extrémní srážky (pro kraje Zlínský a Moravskoslezský) a povodňové ohrožení (pro kraje Zlínský a Moravskoslezský). Za posledních 6 hodin (od 02.00 do 08.00 SELC) spadlo v Jihočeském kraji 0 - 3 mm srážek a horní toky zde kulminují nebo jsou na poklesu. V Olomouckém, Jihomoravském a na západě Moravskoslezského kraje spadlo 0 - 10 mm srážek. Ve Zlínskem a na východě Moravskoslezského kraje spadlo 10 - 20 mm, v Beskydech místy 30 - 40 mm. Vzhledem k pokračujícím srážkám nastaly 3. SPA na horní Olši a Rožnovské Bečvě. Zde je očekáván další vzestup hladin. V Jeseníkách horní toky kulminují nebo jsou již na poklesu.
Současná situace:
 
povodí Odry
 
V oblasti Jeseníků dochází k ustávání srážkové činnosti, poměrně intenzivní srážky nadále vypadávají v oblasti Beskyd. V odpoledních hodinách by srážky měly ustávat.
 
Po řece Opavě postupuje povodňová vlna, provádí se příprava na vybředení v místech s nižší povodňovou ochranou. Během dnešního dne a zítřejšího dopoledne se očekává kulminace průtoků a postupný pokles. Na Odře v Bohumíně je očekávána kulminace na úrovni 5-ti leté vody. V závěrném profilu Olše úrovni 10-ti leté vody. Na nádržích se nadále plní zásobní prostory, zvýšení odtoku  se nepředpokládá.
 
Bylo evakuováno cca 150 osob, provedeny uzávěrky neprůjezdných silnic. Pod Krnovem je přelévána hráz Petrova rybníka, hrozí protržení hráze. Byla svolána Povodňová komise kraje, která konstatovala, že složky Integrovaného záchranného systému situaci zvládají, svolaní krizového štábu kraje se nepředpokládá.
 
povodí Vltavy
 
Situace na zasažených tocích v povodí horní Vltavy je stabilizovaná, řeky Malše a Černá jsou po kulminaci. Hladiny horní Blanice a Otavy pokračují ve výrazném poklesu. Pouze na toku Lužnice pokračuje nyní vzestup vlivem dotoku z rakouské části povodí.
 
Povodí Vltavy, státní podnik manipuluje na nádržích ve své správě tak, aby byl maximálně využit volný objem ke zmírnění povodňových průtoků. Současně pracovníci Povodí Vltavy, s. p. poskytují podporu příslušným povodňovým orgánům. V obci Benešov nad Černou byly vybudovány provizorní hrázky z pytlů pro zamezení rozlivu.
 
Podle aktuální hydrologické předpovědi ČHMÚ lze očekávat další pokles. Výjimkou je pouze povodí Lužnice, kde lze očekávat další mírný vzestup až do neděle 9. září.
 
povodí Moravy
 
Celková situace v povodí se postupně uklidňuje. Srážková činnost v povodí Bečvy ustává, srážkový úhrn za poslední hodinu byl do 4 mm. V důsledku ubývání srážek dochází ke kulminacím průtoků v povodí Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Vlivem doběhu povodňové vlny z horní části povodí dochází ještě k nárůstům průtoků v dolní části řeky Bečvy a Moravy. V povodí Dyje dochází ještě k mírném nárůstu přítoku do VD Vranov. Ostatní toky kulminují, případně je zaznamenáván mírný pokles.
 
Vzhledem k dlouhodobému suchu jsou hladiny ve vodních nádržích Vranov a Vír značně zaklesnuty (VN Vranov – 6,5 m, VN Vír – 7 m pod zásobní hladinou) a veškeré zvýšené přítoky budou proto využívány k doplnění volných zásobních prostorů.
 
Nejnepříznivější situace je v povodí Bečvy, kde se však nepředpokládá evakuace osob. Dle předpovědi ČHMÚ pro profil Dluhonice na Bečvě dojde ve večerních hodinách ke kulminaci nepřesahující III. stupeň povodňové aktivity. Ve 14 hodin bude zasedat Povodňová komise Olomouckého kraje.
 
povodí Labe
 
Na území ve správě Povodí Labe, státní podnik jsou v současné době dosaženy pouze I. SPA v profilech Chrudimka – Hamry a Přemilov (tendence setrvalá) a Doubrava – Pařížov a Žleby (tendence zvolna klesá). Od ranních hodin nebyly na území ve správě povodí srážky zaznamenány. Průtoky na horních úsecích vodních toků jsou na poklesu, mírné vzestupy hladin jsou na středním a dolním Labi. Dosažení dalších SPA, případně zhoršení situace se v nejbližší době neočekává.
 
Během zvýšených průtoků byly průběžně odstraňovány lokální zátarasy v korytech, na Doubravě v obcích Vrdy a Zbyslav se preventivně stavěly hráze z pytlů s pískem. Evakuace neproběhly. Na území v působnosti povodí zasedala pouze povodňová komise ORP Broumov, ve Vrdech zasedala obecní povodňová komise.
 
Vzhledem k předpovědi ČHMÚ je předpoklad, že bude s výjimkou Labe docházet k poklesům vodních stavů a průtoků na všech vodních tocích, do dnešního večera se očekává pominutí všech stupňů povodňové aktivity.
 
 
 
Aktuální informace
w w w . v o d a . g o v . c z
 
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace