Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 26. 4. 2007

Vydáno: 26. 4. 2007
Autor: pospisilova

Upozornění pro žadatele o podporu z agroenvironmentálních opatřeníZpráva tiskové mluvčí T. Králové

 
Zemědělci, kteří hospodaří na státní půdě a letos při zařazení do programu agroenvironmentální opatření uzavírají pětileté závazky na hospodaření, budou za tyto pozemky platit nájemné ve výši 2,4 procenta z průměrné ceny pozemku podle platné vyhlášky. O úpravě nájemného, které v těchto případech dosud činilo dvě procenta, rozhodlo jednomyslně prezidium Pozemkového fondu ČR.
 
Pozemkový fond v tomto duchu aktualizuje své metodické pokyny pro uzavírání pětiletých smluv v rámci Programu rozvoje venkova pro období let 2007 až 2013.
Tato informace se týká zájemců, kteří s Pozemkovým fondem ČR uzavřou speciální nájemní smlouvy na dobu určitou na pozemky, u nichž žádají o zařazení do agroenvironmentálních opatření podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Smlouvy budou uzavírány na základě oprávněné žádosti potvrzené příslušnou zemědělskou agenturou a pozemkovým úřadem.
 
O podporu z tzv. agroenvironmentálních opatření mohou zájemci žádat na zemědělských agenturách do 15. května. Mezi zmíněná opatření patří ekologické zemědělství, integrovaná produkce ovoce, révy vinné a nově také zeleniny, dále ošetřování travních porostů, zatravňování půdy, pěstování meziplodin a biopásy.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe