Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 17. 10. 2007

Vydáno: 18. 10. 2007
Autor: pospisilova

Česká republika zahájí čerpání z rozpočtu EU

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) včera začal rozesílat rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatelům hospodařícím v méně příznivých oblastech (LFA). Bylo podáno více než 10 tisíc žádostí a v nejbližší době bude žadatelům vyplaceno až 2,8 mld. Kč.  Tyto finanční prostředky budou vypláceny v rámci Bruselem schváleného Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. 

 

„Rezort zemědělství je prvním, kterému se podaří čerpat finanční prostředky ze zdrojů EU již v roce 2007,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Podpora pro LFA, na kterou se žádosti přijímali v květnu tohoto roku, má sloužit jako kompenzace zemědělcům, kteří hospodaří v daném typu méně příznivé oblasti. Bylo podáno 10 332 žádostí o dotaci na celkem 761 270 ha půdy, žadatelům se vyplatí maximálně 2 794 mil. Kč 

 

Vydání rozhodnutí je předpokladem pro zahájení samotných výplat finančních prostředků. Výše vyrovnávacího příspěvku je přepočítávána na hektar travního porostu dle daného typu LFA.  Dotace je hrazena ze 20% z národních a 80% z evropských zdrojů.

 

Samotné vyplacení finančních prostředků může být zahájeno v okamžiku nabytí právní moci jednotlivých rozhodnutí – tj. do 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí žadateli. Žadatelé mohou tuto dobu zkrátit pokud se písemně vzdají práva na  odvolání. Formulář pro vzdání se odvolání si mohou žadatelé stáhnout z internetových stránek SZIF www.szif.cz, a to v sekci Přímé platby/Platby na plochu/Soubory ke stažení. Důležité je, aby Formulář pro vzdání se odvolání měl ověřený podpis a žadatel ho podal na RO SZIF.

 

Podpora LFA nově spadá do Programu rozvoje venkova, Osy II, Opatření II.1. zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy, Podopatření II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA).

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe