Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 12. 11. 2007

Vydáno: 12. 11. 2007
Autor: pospisilova

Prohlášení MZe k problematice regulace početních stavů zvěře

Vzhledem k vysokým škodám na lesních porostech a polních plodinách přichází ministerstvo zemědělství s výzvou k redukci stavů některých druhů velké zvěře. MZe považuje tento problém za velmi vážný a proto přistupuje k níže uvedeným  krokům a obrací se na všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků.

 

 

Pro přijetí účinných opatření vyzývá Ministerstvo zemědělství všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků, aby v maximální míře využívali možností, které poskytuje právní úprava na úseku myslivosti ve vztahu k usměrňování chovu zvěře. Těmito možnostmi jsou zejména odpovědné sestavování plánů mysliveckého hospodaření, redukce početních stavů zvěře tam, kde pro chov některých druhů zvěře nejsou ve volnosti předpoklady a přijetí mimořádných opatření ke snižování stavů zvěře, včetně výjimek ze zakázaných způsobů lovu. Zvláštní důraz dává Ministerstvo zemědělství na odpovědnost držitelů honiteb aby tam, kde ze strany nájemců těchto honiteb nejsou dodržovány početní stavy zvěře na úrovni odpovídající potřebám lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody, přehodnotili tyto smlouvy a přijali opatření k nápravě situace, případně tyto smlouvy ukončili.

 

Ministerstvo zemědělství  vydalo doporučení příslušným orgánům státní správy myslivosti na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, aby v případech, kdy ze strany vlastníků, případně nájemců honebních pozemků, nebo z důvodů zájmu zemědělské nebo lesní výroby nebo ochrany přírody, je požadováno snížení počtu některého druhu zvěře, napomáhaly svým přístupem kladnému vyřízení těchto požadavků. Obdobné doporučení vydalo Ministerstvo zemědělství již před třemi lety pro snížení počtu prasat divokých s kladným výsledkem, neboť realizace takovéhoto opatření přinesla zvýšení počtu odlovené zvěře z  80.000 kusů na 120.000 kusů.

 

Ve vztahu k projednávání Národního lesnického programu II se Ministerstvo zemědělství ztotožňuje s požadavky relevantních specialistů z řad nevládních organizací, kteří se zúčastnili přípravných jednání na vypracování návrhu tohoto programu, avšak současně konstatuje, že řešení navrhovaná nevládními organizacemi bez zásahu Ministerstva zemědělství jsou již obsažena v současné právní úpravě o myslivosti. Z uvedeného důvodu nezastává názor, že neúspěšné naplňování požadavku na snižování početních stavů zvěře je záležitostí neodpovídajícího systému, tudíž záležitostí anonymní, ale je přesvědčeno, že problematika neúměrných stavů v honitbách je jednoznačně adresná a že má kořeny v konkrétním přístupu vlastníků honebních pozemků, držitelů honiteb a potažmo uživatelů honiteb k hospodaření se zvěří. Za účelem zlepšení situace navrhuje v rámci připravovaného Národního lesnického programu II konkrétní opatření směřující přímo do základu problému tam, kde vzniká. Těmito opatřeními jsou:

          přizpůsobení honiteb přirozeným migračním cestám zvěře,

          uplatňování požadavků vlastníků pozemků cestou držitelů honiteb na odpovědné sestavování plánů mysliveckého hospodaření, 

          uplatňování požadavků vlastníky honebních pozemků na přijetí mimořádných opatření směřujících k úpravě početních stavů zvěře,

          přehodnocení smluv o nájmech honiteb tam, kde nájemci nehospodaří v souladu se zájmy držitele honitby,

          vytváření oblastí chovu zvěře tam, kde výskyt zvěře přesahuje hranice jedné honitby.

 

Ministerstvo zemědělství očekává, že takto konkretizované řešení by mělo rozhodujícím způsobem zajistit uvedení početních stavů zvěře do souladu s požadavky lesního hospodářství a zemědělství a mělo by vyloučit možnosti schovávat se za neadresné obecné konstatování o nefunkčnosti dosud přijatých opatření k nápravě situace se stavy zvěře, nebo celého systému mysliveckého hospodaření se zvěří. Ministerstvo zemědělství je přesvědčeno, že jím navrhovaná opatření jsou v souladu se snahami relevantních specialistů z řad nevládních organizací o snížení problematických stavů spárkaté zvěře a že jdou ještě dále, až k samým počátkům tam, kde problémy vznikají.

 

 

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe