Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 8. 5. 2007

Vydáno: 9. 5. 2007
Autor: pospisilova

Výsledky kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na úseku hygieny výživy za rok  2006

 
      Pracovníci Krajské hygienické stanice  Moravskoslezského kraje  provedli v rámci své kontrolní činnosti během  roku 2006 celkem 4567  kontrol stravovacích provozů.Celkem bylo zkontrolováno 4029 provozoven stravovacích služeb. V 538 provozovnách byla provedena opakovaná kontrola, k ověření odstranění závažných nedostatků. Hlavním důvodem pro provádění těchto kontrol je ochrana zdraví spotřebitelů. Nejčastěji byly zjišťovány závady v zavádění systému kontroly kritických bodů ( HACCP) – tato závada byla zjištěna v 1246 provozovnách. Nejčastěji nebyl systém zaveden vůbec, nebo nebyly úplné záznamy o prováděných měřeních či kontrolách ze strany provozovatele, mnohdy chyběl i záznam o provedení nápravy závadného stavu.K dalším velmi četným závadám patří závady ve stavebně – technickém stavu ( poškozené podlahy či obklady stěn, chybějící umyvadla, dřezy, nezajištění WC a šatny personálu, chybějící teplá voda )   – závada zjištěna v 1168 provozovnách . Rovněž neprovádění  řádného úklidu je velmi běžnou závadou, tento prohřešen byl zjištěn v 1125 provozovnách. V rámci této závady jde nejčastěji o  špinavé vybavení provozovny, uložení věcí nesouvisejících s provozem přímo ve skladech či v kuchyních a podobně. Dalšími velmi četnými závadami je nedodržování skladovacích podmínek potravin – zejména skladování potravin vyžadujících chlazení mimo chladící zařízení – tato závada byla zjištěna v 751 provozovně, v 646 provozovnách bylo zjištěno křížení při skladování a výrobě pokrmů – nejčastěji jsou společně skladovány uzeniny a sýry s čerstvým výsekovým masem, nebo je pro krájení těchto potravin používána stejná krájecí deska. Velmi často jsou rovněž používány potraviny a suroviny a prošlým datem spotřeby či minimální trvanlivosti – celkem zjištěno v 554 zařízeních . U samotných pokrmů jsou nejčastěji zjišťovány závady spočívající v tom, že tyto pokrmy nemají bezpečnou teplotu, nebo jsou podávány po skončení spotřební lhůty či nejsou řádně značeny. tento prohřešek byl zjištěn celkem v 534 provozovnách. Za rok 2006 bylo popsáno v protokolech o kontrole celkem 8 572 závad .
 
    Za zjištěné závady bylo uloženo 2036  pokut v celkové výši 2 522 000 ,- Kč. U čtyř provozoven dosud nebylo skončeno správní řízení o uložení pokuty za závady většího charakteru. Nejvíce pokut bylo uloženo v restauracích s přípravou pokrmů – 1213 ve výši 1 733 900 ,-Kč. V 19 případech bylo ze strany krajské hygienické stanice přistoupeno i k vydání opatření – uzavření provozovny, zákaz výroby , nařízení sanitace či odběru vzorků.Nejvíce opatření bylo vydáno ke konci roku 2006 v souvislosti s prováděním šetření zvýšeného výskytu listeriových onemocnění na území Moravskoslezského kraje .
 
    V rámci kontrolní činnosti bylo odebráno i 389 vzorků k laboratornímu vyšetření. Z odebraných vzorků nevyhovělo 9 vzorků po mikrobiologické stránce – většinou pozitivní nález Listeria monocytogenes . Po chemické stránce nevyhověly 2 vzorky u nichž bylo ze strany Krajské hygienické stanice přistoupeno k vydání nařízení – vyřazení z oběhu.Rovněž 2 vzorky nevyhověly po senzorické stránce požadavkům kladeným na tento druh výrobku – rovněž tento nález vedl k vydání opatření – zákazu uvádění do oběhu ze strany .
 
    Z výsledků kontrolní činnosti za rok 2006  vyplývá, že dosud všichni provozovatelé nesplnili svou povinnost zavést systém kontroly kritických bodů. Provozovatelé zejména menších provozoven o systému kritických bodů většinou slyší poprvé až v rámci prováděné kontroly. Na pomoc při zavádění systémů založených na principu HACCP uspořádala KHS MSK se sídlem v Ostravě ve spolupráci se Sdružením podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR – Unihost na jednotlivých územních pracovištích školení. Bohužel na některých územních pracovištích neprojevili provozovatelé stravovacích služeb téměř žádný zájem o toto školení, které navíc bylo pořádáno zdarma. Tato skutečnost svědčí o malém zájmu provozovatelů o novou legislativu a o pomoc, při zavádění systému založených na principu HACCP, kdy na školení byly vyloženy i možné způsoby zjednodušení zavádění v malých a středních provozovnách.