Bezpečnost potravin

Testy pro ante-mortem vyšetřování TSE

Vydáno: 11. 10. 2007
Autor: pospisilova

EFSA reviduje protokol pro posuzování nových testů určených k ante-mortem monitorování TSE u přežvýkavců.

Příloha X k nařízení (ES) č. 999/2001 stanovujícímu pravidla pro prevenci, kontrolu a vymýcení určitých přenosných spongiformních encefalopatií uvádí schválené zrychlené testy, které lze použít v rámci monitorovacích programů EU.
Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby převzal mandát dřívějšího SSC (Scientific Steering Committee, Vědeckého řídicího výboru) pro vědecké hodnocení zrychlených testů na TSE.
V současné době je schváleno Evropskou komisí 12 zrychlených testů určených pro vyšetřování BSE u dobytka a osm zrychlených testů pro testování TSE u malých přežvýkavců (ovcí a koz). Ve všech případech jde o testy pro post-mortem vyšetřování. V současné době není v rámci EU schválen žádný test pro ante-mortem vyšetřování TSE u přežvýkavců.
Evropská komise plánuje, že ve druhé polovině roku 2007 budou moci společnosti podávat žádosti pro posuzování dalších testů určených pro monitorování TSE u přežvýkavců v EU. Nová výzva Evropské komise se týká testů pro post-mortem i ante-mortem vyšetřování.
Vyhodnocování testů před jejich schválením je založeno na protokolech vytvořených experty. Posuzuje se dokumentace zaslaná žadatelem, laboratorní pokus i pokus v terénu. Při přípravě této nové výzvy požádala Evropská komise EFSA, aby zrevidoval existující protokol, na základě kterého se posuzování testů TSE provádí. Dva protokoly týkající se vyhodnocování testů post-mortem již byly revidovány a publikovány (EFSA, 2007), nově EFSA uveřejňuje revizi protokolu pro vyhodnocování testu určeného k ante-mortem detekci TSE u přežvýkavců (viz příloha).
 
 
Zdroj: The EFSA Journal (2007) 540, 1–12

Pozn.: Přehled zrychlených testů schválených v EU pro postmortální vyšetřování TSE u přežvýkavců.