Bezpečnost potravin

Tematická strategie udržitelného používání pesticidů

Vydáno: 29. 4. 2007
Autor: pospisilova

Informace o platné legislativě, o záměrech Komise EU ohledně snížení používání pesticidů a o aktuálním stavu v této záležitosti.

Nejvýznamnějšími legislativními opatřeními v EU v oblasti přípravků na ochranu rostlin v současnosti jsou: směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a nařízení 396/2005/ES o zásadách stanovení maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech (změněné nařízení m178/2006/ES), příp. směrnice 98/8/ES pro hodnocení biocidních přípravků. Maximální „automaticky stanovený“ limit reziduí povolených pesticidů (pokud není stanoven specifický MRL pro danou potravinu) je 0,01 mg/kg. Pokud je stanoven specifický limit, jeho hodnota je vyšší než 0,01 mg/kg.
/Poznámka zpracovatele: V ČR je problematika pesticidů řešena v zákonu 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči (ve znění zákona 131/2006 Sb.), který má řadu prováděcích vyhlášek, z nichž 329/2004 Sb. se týká přípravků na ochranu rostlin (včetně jejich evidence). Ohledně limitů pesticidů v potravinách platí vyhláška 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximální limity reziduí pesticidů, změněná vyhláškou 68/2005 Sb.,
která je vydaná na základě zákona 110/1997 Sb. o potravinách (ve znění změnových předpisů)./
 
V rámci 6. akčního programu pro životní prostředí předložila Komise v červenci 2002 sdělení ohledně tematické strategie udržitelného používání pesticidůKOM (2002) 349.
Cílem je zemědělská praxe využívající nižší množství pesticidů než dosud. Za tím účelem je nutné důkladnější odborné vzdělávání uživatelů pesticidů ohledně správného používání metod ochrany před škůdci a správné aplikace pesticidů. Rovněž musí být zvýšena jejich odpovědnost za důsledky nadměrného používání pesticidů.
Používání pesticidů je kromě toho přímo nebo nepřímo ovlivňováno právními předpisy v ostatních politických oblastech, jako je vodní politika, zemědělská politika, ochrana pracovníků a výzkum. „Tematická strategie“ by měla přispět k uvedení různých hledisek do souladu.
 
V březnu 2007 se v Bruselu konal seminář  "Pesticide use reduction for better health: scientific evidence and best practices for a European approach"  pořádaný evropskými nevládními organizacemi Aliance pro zdraví a životní prostředí (Health and Environment Alliance – HEAL) a Akční síť pro pesticidy (Pesticide Action Network Europe – PAN) ve spolupráci se skupinou europoslanců.
 
Komise uvažuje o tom, že by v rámci směrnice o udržitelném používání pesticidů mohly být v EU používány různé limity pesticidů v závislosti na klimatických podmínkách. EU by měla být rozdělena do tří zón: Severní, Jižní a Střední. Při takovém postupu by byla nutná lepší spolupráce mezi členskými státy. Nezdá se však, že by tento způsob byl členy EP příznivě hodnocen. Vzhledem k různým klimatickým a půdním podmínkám v případě států s velkým územím (např. Francie) by nastaly problémy i s globálním zařazením do zón.
Mělo by se dosáhnout snížení aplikace pesticidových postřiků z průměrného počtu 3,5 na 2,1 a v další budoucnosti na 1,4. Britský člen EP argumentoval dánskými zkušenostmi, podle nichž vzhledem ke snížení nákladů na nákup pesticidů se nesníží zisk z produkce pšenice/ha.
Členové EP usilují o to, aby se nejvyšší limit specifický limit (MRL) reziduí u řady povolených pesticidů snížil na 40–45 mg/kg, a také o to, aby bylo jednoznačněji stanoveno, že zásoby pesticidu musí být staženy z oběhu, pokud schválení pesticidu není akualizováno.
Dalším projednávaným tématem je ochrana choulostivějších skupin spotřebitelů (těhotné ženy, děti, kojenci) před nadměrnou konzumací pesticidů. Odborníci z výboru pro pesticidy (PPR) úřadu EFSA diskutovali o možnosti stanovit rozdílné limitní hodnoty pro pesticidy pro obecnou populaci a pro ženy ve fertilním věku. Komise požaduje, aby PPR zpracoval přehledovou toxikologickou informaci ohledně imazalilu a aby vyjádřil názor, zda je nutné stanovení akutní referenční dávky, a pokud ano, jaké množství to má být.
 
Další informace:
Vědecký výbor pro potraviny (ČR): „Rezidua pesticidů v potravinách“ (2005)
Sdělení Komise z července 2006: „Tematická strategie udržitelného používání pesticidů
Návrh nařízení z prosince 2006 o statistice přípravků na ochranu rostlin – KOM(2006) 778
Komentář k nařízení 396/2005/ES na stránkách EU: „Maximum pesticide limits for food products for human consumption and animal feedingstuffs